Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru projektów „małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych został zakończony i po raz ostatni mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki konkursu.

Dziękujemy wszystkim „małym" organizacjom pozarządowym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów szczególnie, że z pewnością dla niektórych z Państwa były to pierwsze doświadczenia związane z pisaniem wniosków o dofinansowanie.

Pula środków przeznaczona na ten nabór wynosiła 9 722 850 zł. Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca w jednym wniosku o dofinansowanie to minimalnie 5 000 CHF a maksymalnie 40 000 CHF.

Do rywalizacji w konkursie w ramach omawianego naboru do Operatora wpłynęło 319 projektów.

Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu edukacji obywatelskiej – obszar ten wskazano aż w 256 wnioskach o dofinansowanie (80% złożonych wniosków). Działania z zakresu partycypacji w polityce publicznej były tematem 44 projektów (14%), natomiast działania kontrolne 19 projektów (6%).

Najbardziej reprezentowanymi województwami były: województwo mazowieckie (63 projekty), małopolskie (61 projektów), a następnie śląskie (33 projekty), pomorskie i lubelskie (po 24 projekty).

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam jak w przypadku poprzednich naborów. Wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora, oraz - po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują wszystkie regiony Polski, a także posiadają rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „małych" przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W przypadku, kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

29 sierpnia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący zajął się szczególnie przypadkiem wniosków 0299/M/3/2013 oraz 0235/M/3/2013 złożonych przez tego samego Wnioskodawcę. Oba wnioski otrzymały wysoką punktację kwalifikującą je do otrzymania dofinansowania. W obu projektach zaplanowano realizację bardzo podobnych działań oraz założono realizację zbliżonych celów. Działania planowano skierować w tym samym czasie do podobnej grupy docelowej na tym samym terenie. Ponadto oba projekty zakładały udział tego samego zespołu (personelu projektowego i trenerów). Zdaniem Komitetu nie ma potrzeby realizacji dwóch bardzo podobnych projektów na tym samym obszarze i w tym samym czasie, a realizacja obu byłaby obarczona ryzykiem niepełnego sukcesu. Wzięto również pod uwagę krótki czas istnienia organizacji i jej niewielkie doświadczenie, co z kolei rodzi obawy o skuteczne wdrożenie dwóch projektów obarczonych wspomnianym ryzykiem. W związku z powyższym Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu tylko jednego projektu tego Wnioskodawcy – wniosku 0299/M/3/2013 – wniosek ten otrzymał wyższą punktację.

W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono zatem 82 projekty czyli ponad 26% złożonych wniosków. Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

Komitet zadecydował również, że jeśli w trakcie realizacji projektów zakontraktowanych po poprzednich naborach powstaną dodatkowe oszczędności to rozważy przyznanie dofinansowania kolejnym projektom na liście rankingowej trzeciego naboru projektów „małych".

Poniżej omówię pokrótce pozostałe statystyki dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie.

59 wniosków (19%) zawierało uchybienia formalne i nie mogło wziąć udziału w ocenie merytorycznej. 15 projektów (5%) swoim zakresem tematycznym nie wpisało się w cele i obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w związku z czym w ramach kryterium spójności nie uzyskało wymaganych 10 punktów, które uprawniają do oceny we wszystkich kryteriach. Jedynie 17 wniosków (5%) otrzymało mniej niż 101 punktów, co spowodowało ich odrzucenie ze względów merytorycznych. Na listę rankingową wpisanych zostało 228 projektów (71%), które w wyniku oceny otrzymały 101 i więcej punktów.

W ciągu kilku najbliższych dni z Wnioskodawcami dofinansowanych projektów skontaktują się wyznaczeni przez Operatora opiekunowie projektów, którzy wyjaśnią jak wygląda proces podpisania umowy, jakie dokumenty należy dostarczyć oraz jak wygląda realizacja i rozliczanie projektów. Natomiast do wszystkich Wnioskodawców, których projekty ocenione zostały merytorycznie, prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę.

Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie pogratulować tym z Państwa, którzy odnajdą swoje projekty na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania oraz wszystkim tym, którzy pomimo ciężkiej pracy włożonej w przygotowanie wniosku znaleźli się „pod kreską" i nie mogą zrealizować swoich pomysłów ze względu na ograniczoną ilość środków.

Zapraszam do lektury listy rankingowej i listy zwycięzców.

Z wyrazami szacunku

Karolina Malińska
Dyrektor Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej