Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zbliża się koniec naboru wniosków o dofinansowanie

W związku ze zbliżającym się zakończeniem trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych" przypominamy Wnioskodawcom, że do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione statutu, umowy lub innego równoważnego dokumentu określającego cele i przedmiot działalności Wnioskodawcy.

2. Oryginał albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny aktualny dokument potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

3. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione dokumentów określających sytuację finansową ubiegającego się o dofinansowanie: a) bilans za dwa ostatnie okresy obrachunkowe, b) rachunek zysków i strat za ostatnie dwa okresy obrachunkowe. W przypadku organizacji istniejących krócej niż 2 lata należy złożyć a) bilans/bilanse za cały okres działalności, b) rachunek/rachunki zysków i strat za cały okres działalności.

4. List intencyjny partnera projektu w języku polskim lub angielskim (oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione) - jeżeli dotyczy.

5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym/której Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy (w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu własnego finansowego przedstawionego we Wniosku – 2 do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku – w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca. Jeżeli wkład własny finansowy zapewnia partner projektu bądź sponsor do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć 2 dokumenty:

a) oświadczenie partnera/sponsora projektu o zapewnieniu wkładu własnego finansowego do projektu w wysokości niemniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego we Wniosku oraz

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym partner/sponsor posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (w wysokości nie mniejszej niż wartość planowanego wkładu finansowego), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku.

W przypadku gdy sponsorem wkładu finansowego jest jednostka samorządu terytorialnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć tylko 1 dokument – oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż przedstawiono i zadeklarowano we Wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy wkład finansowy zapewnia jednostka samorządu terytorialnego podległa lub nadzorowana przez właściwego ministra Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie ministra o podjęciu działań na rzecz zapewnienia wkładu własnego finansowego. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą potwierdzać wymaganą wysokość środków nie mniejszą niż wysokość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie.

6. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – w formacie wskazanym w Załączniku nr 3 Podręcznika Procedur (do pobrania tutaj).

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej