Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników drugiego naboru wniosków w ramach Funduszu Partnerskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki naboru.

Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej, do Operatora wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie. Pula środków przeznaczona na nabór ustalona została z Grantodawcą i wynosiła 1 811 335 CHF (6 394 555 PLN). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca to minimalnie 10 000 CHF, a maksymalnie 250 000 CHF.

Reprezentacja województw wyglądała następująco: po trzy wnioski złożono z województw małopolskiego i mazowieckiego, dwa wnioski z województwa lubelskiego oraz po jednym z województw dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

Wszystkie wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i skierowane zostały do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali różne regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Funduszu Partnerskiego. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów partnerskich przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W dwóch przypadkach, w którym różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wnioski był dodatkowo ocenione przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

Wszystkie wnioski swoim zakresem tematycznym wpisywały się w cele i obszary tematyczne Funduszu. W wyniku oceny merytorycznej 4 projekty (27%) otrzymały mniej niż 130 punktów, co spowodowało ich odrzucenie ze względów merytorycznych. Na listę rankingową wpisanych zostało 11 wniosków, które w wyniku oceny otrzymały 130 i więcej punktów.

12 kwietnia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Członkowie Komitetu z wyprzedzeniem otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących procesu oceny merytorycznej wniosków. Uznał oceny asesorów za kompetentne i zaakceptował listę rankingową oraz listę wniosków odrzuconych merytorycznie. W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono 11 projektów.

Spośród zatwierdzonych projektów 8 zostanie dofinansowanych kwotą we wnioskowanej wysokości (są to projekty 0002/P/2/2012, 0003/P/2/2012, 0005/P/2/2012, 0007/P/2/2012, 0010/P/2/2012, 0012/P/2/2012, 0013/P/2/2012, 0015/P/2/2012). W przypadku wniosków 0004/P/2/2012 oraz 0009/P/2/2012 zadecydowano, że Wnioskodawcom tych projektów zostanie złożona propozycja zrealizowania projektów przy kwocie dofinansowania niższej niż wnioskowana (przy zwiększeniu wkładu własnego Wnioskodawców do projektu). W przypadku ostatniego na liście rankingowej projektu 0014/P/2/2012 zadecydowano o przyznaniu dofinansowania w wysokości środków pozostałych w budżecie. Kwota wysokości dofinansowania zostanie podana do wiadomości Wnioskodawcy po uzyskaniu przez Operatora deklaracji dotyczących gotowości do podpisania umów ze strony Wnioskodawców pozostałych dofinansowanych projektów.

Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

Z Wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie, skontaktuje się w najbliższy poniedziałek wyznaczony przez Operatora opiekun projektów, który wyjaśni jak wygląda proces podpisania umowy, jakie dokumenty należy dostarczyć oraz jak wygląda realizacja i rozliczanie projektów. Natomiast do wszystkich Wnioskodawców prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury list rankingowych.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Grantu Blokowego
Karolina Malińska

Lista rankingowa
Filesize 374.53 KB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej