Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru projektów „dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyczekiwane wyniki konkursu. Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „dużych" cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co wpłynęło na wydłużenie czasu oceny. W konkursie wzięło udział 658 projektów.

Pula środków przeznaczona na ten nabór ustalona została z Grantodawcą i wynosiła 7 120 143 CHF (24 202 790 zł). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca w jednym wniosku o dofinansowanie to minimalnie 10 000 CHF a maksymalnie 250 000 CHF. Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu edukacji obywatelskiej – obszar ten wskazano aż w 498 wnioskach o dofinansowanie (76% złożonych wniosków). Działania z zakresu partycypacji w polityce publicznej były tematem 118 projektów (18%), natomiast działania kontrolne 42 projektów (6%). Najbardziej reprezentowanymi województwami były: województwo mazowieckie (207 projektów), następnie małopolskie (84), dolnośląskie (59) oraz śląskie (45).

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam jak w przypadku poprzednich naborów. Wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora, oraz - po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują wszystkie regiony Polski, a także posiadają rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „dużych" przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W przypadku, kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

Zaledwie 57 wniosków (9%) zawierało uchybienia formalne i nie mogło wziąć udziału w ocenie merytorycznej. Zauważyć można, że odsetek wniosków odrzuconych formalnie znacząco zmniejszył się w porównaniu do poprzednich naborów projektów „dużych". Spora liczba projektów, bo aż 75 (11%), swoim zakresem tematycznym nie wpisała się w cele i obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w związku z czym w ramach kryterium spójności nie uzyskała wymaganych 10 punktów, które uprawniają do oceny we wszystkich kryteriach. Natomiast jedynie 33 wnioski (5%) otrzymały mniej niż 101 punktów, co spowodowało ich odrzucenie ze względów merytorycznych. Na listę rankingową wpisane zostały 493 projekty (75%), które w wyniku oceny otrzymały 101 i więcej punktów.

27 marca odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Partnera Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący zajął się szczególnie przypadkiem wniosków 0299/D/3/2012 oraz 0300/D/3/2012. Oba wnioski otrzymały wysoką punktację kwalifikującą je do otrzymania dofinansowania. Wnioski zostały złożone przez dwie różne organizacje, ale ich treść jest identyczna w większości punktów. W obu projektach zaplanowano realizację takich samych działań oraz założono realizację identycznych celów. Zdaniem Komitetu Sterującego dofinansowanie obu projektów byłoby nieracjonalne – na podstawie opisów przedstawionych we wnioskach można bowiem domniemywać, że oba projekty kierowane są do tej samej grupy docelowej, a działania się powielają. Komitet Sterujący stanął na stanowisku, że przedstawianie w konkursie zduplikowanego projektu jest niewłaściwe, a Komitet nie ma możliwości stwierdzenia, która z organizacji jest faktycznym jego autorem. W związku z powyższym żaden z dwóch projektów nie zostanie dofinansowany.

Komitet przyjął również stanowisko w sprawie wniosku 0167/D/3/2012, który otrzymał 172,5 punktu i znalazł się na granicy listy wniosków dofinansowanych. Wnioskowana kwota dofinansowania w tym wypadku wynosiła 621 820 złotych, tymczasem pozostałe środki wynosiły 606 022 złote. W wyniku dyskusji Członkowie Komitetu zdecydowali, że projektowi zostanie przyznane dofinansowanie w mniejszej kwocie. Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwiększenia wkładu własnego finansowego albo do zmniejszenia budżetu projektu.

W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono zatem 55 projektów czyli 8,6% złożonych wniosków. Średnia kwota dofinansowania wynosi 427 209 zł. Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W ciągu kilku dni z Wnioskodawcami dofinansowanych projektów skontaktują się wyznaczeni przez Operatora opiekunowie projektów, którzy wyjaśnią, jak wygląda proces podpisania umowy, jakie dokumenty należy dostarczyć, jak wygląda realizacja i rozliczanie projektów. Natomiast do wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione merytorycznie prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę.

Dziękując wszystkim organizacjom pozarządowym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, zapraszam do lektury listy rankingowej i listy dofinansowanych wniosków.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Malińska
Dyrektor Grantu Blokowego
 

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej