Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

O dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 będą mogły ubiegać się następujące podmioty:

 • polskie jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego lub lokalnego, w tym ich stowarzyszenia i związki założone w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, w partnerstwie ze szwajcarskimi regionalnymi i lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami i związkami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi i instytucjami oraz organizacjami pozarządowym,
 • polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerzy społeczni, w partnerstwie ze szwajcarskimi regionalnymi i lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami i związkami lub instytucjami, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

  Należy zwrócić uwagę, że użyte powyżej określenie „instytucja” oznacza instytucję non-profit lub non-for-profit nie będącą organizacją pozarządową w myśl polskiej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podejmującą działania dla dobra publicznego, której właścicielem jest samorząd terytorialny.

  Jednocześnie podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć osobowość prawną,
  • być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • działać na zasadzie non-profit lub non-for-profit, tj. nie dla osiągnięcia zysku lub przeznaczać wygenerowany zysk na cele statutowe.

  Organizacje pozarządowe typu non-profit i non-for-profit w rozumieniu art. 3.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą występować tylko jako partnerzy lub beneficjenci polskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego/lokalnego lub instytucji i partnerów społecznych. Zatem w ramach Funduszu Partnerskiego nie mogą one być formalnym Wnioskodawcą.

   

  Ważne!

  W każdym z naborów uprawniony Wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie które będą naruszały tę zasadę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. O odrzuceniu wniosków złożonych ponad ustalony powyżej limit decyduje kolejność rejestracji w bazie danych Funduszu Partnerskiego.

  O wsparcie w ramach Grantu Blokowego nie może ubiegać się podmiot, jeśli:

  • zbankrutował,
  • został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
  • zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne,
  • którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstw przekupstwa lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  • nie dopełnił obowiązku płacenia składek ZUS lub należnych podatków.

  Szkolenia

  Konsultacje

  Kontakt

  Newsletter

  Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


  Wiadomość HTML?

  Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej