Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Z uwagi na cel Funduszu, do których należy wzmocnienie dwustronnych stosunków między Polską a Szwajcarią, zawiązanie partnerstwa międzynarodowego jest warunkiem koniecznym aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Utworzenie partnerstwa z organizacją polską również będzie możliwe, jednakże pod warunkiem, iż dodatkowo partnerem projektu będzie organizacja szwajcarska spełniająca poniższe kryteria.

Kwalifikowalnymi Partnerami w ramach Funduszu Partnerskiego są:

 • szwajcarskie i polskie jednostki samorządu terytorialnego,,
 • szwajcarskie i polskie stowarzyszenia/związki założone przez szwajcarskie i polskie jednostki samorządowe,
 • szwajcarskie i polskie instytucje i partnerzy społeczni,
 • szwajcarskie podmioty rządowe,
 • szwajcarskie organizacje pozarządowe,
 • polskie organizacje pozarządowe typu non-profit i non-for-profit w rozumieniu artykułu 3.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce, niezależnie od władz rządowych i innych instytucji publicznych, partii politycznych lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku.

Ponadto partner uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać poniższe warunki:

 • pochodzić ze Szwajcarii bądź ze Szwajcarii i Polski,
 • mieć uzasadniony udział w projekcie w kontekście celów projektu,
 • partnerstwo w projekcie powinno opierać się na wniesieniu odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym  przez partnera zadaniom i podejmowanym działaniom,
 • zaangażowanie partnera w projekcie powinno mieć charakter non-profit – partner projektu nie może czerpać zysków z uczestnictwa w projekcie, co oznacza, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie rzetelnie obliczone niezbędne koszty udziału partnera w przedsięwzięciu,
 • uczestnictwo partnera projektu jest przewidywane na każdym etapie projektu począwszy od jego przygotowania,
 • zakładane cele współpracy są podobne dla wszystkich partnerów, muszą odnosić się do wspólnego celu.

Partner projektu nie musi mieć osobowości prawnej i być zarejestrowany dłużej niż 12 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku.

Istnieje możliwość znalezienia partnera ze Szwajcarii poprzez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej