Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

WNIOSKODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe - osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku, których fundatorem, członkiem bądź założycielem nie jest podmiot działający w celu osiągnięcia zysku, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka sektora finansów publicznych, lub partia polityczna - z zastrzeżeniem punktu 2.2 Podręcznika Procedur.

Jednocześnie organizacje  te muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć osobowość prawną,
 • być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze względu na główny cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, jakim jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, i fakt, że może ona obejmować wszystkie aspekty życia społeczno-gospodarczego, w ramach Priorytetu I projekty będą mogły składać wszystkie podmioty spełniające powyższe kryteria formalne, niezależnie od profilu swojej działalności.

Ważne!

W każdym z naborów uprawniony Wnioskodawca będzie mógł złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie. W przypadku złożenia maksymalnej ilości wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca nie będzie miał możliwości występowania w charakterze partnera w innych wnioskach o dofinansowanie złożonych w tym samym naborze.

W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę 1 wniosku o dofinansowanie w danym naborze,  dopuszcza się możliwość wystąpienia Wnioskodawcy w charakterze partnera w innym (tylko w 1) wniosku o dofinansowanie złożonym w tym samym naborze (lub w 2 projektach w charakterze partnera,  gdy podmiot nie ubiega się o dofinansowanie).

PODMIOTY, KTÓRE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie mogą ubiegać się podmioty niespełniające powyższych warunków oraz te wymienione poniżej:

 • partie polityczne i inne podmioty założone lub powstałe przy wsparciu partii politycznych,
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • samorządy zawodowe i gospodarcze,
 • fundacje, których fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, jej jednostka organizacyjna, lub jednostka sektora finansów publicznych, partia polityczna lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku,
 • stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego, jej jednostka organizacyjna, lub jednostka sektora finansów publicznych, partia polityczna lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku oraz związki tych stowarzyszeń,
 • kluby sportowe działające w formie spółki, na podstawie przepisów ustawy 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniowskie kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia kryteriów pkt. 2.1 Podręcznika Procedur).
 • organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

W przeciwieństwie do organizacji założonych przezkościoły lub związki wyznaniowe, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych nie mogą składać wnioskóww ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Ponadto o wsparcie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie może ubiegać się podmiot, jeśli:

 • zbankrutował,
 • został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy pozostaje w stanie likwidacji, lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne,
 • którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstw przekupstwa lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • nie dopełnił obowiązku płacenia składek ZUS i należnych podatków.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej