Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

 • Jak włączyć makra w formularzu wniosku o dofinansowanie? Open or Close

  Aby formularz działał poprawnie należy w ustawieniach włączyć makra.

  Jak włączyć makra?

  Pakiet Microsoft Office 2007 i nowsze:

  • kliknąć przycisk pakietu Office (lewy górny róg ekranu),
  • wybrać przycisk Opcje programu Excel,
  • kliknąć zakładkę Centrum zaufania,
  • kliknąć przycisk Ustawienia centrum zaufania,
  • kliknąć zakładkę Ustawienia makr,
  • z listy wybrać Włącz wszystkie makra,
  • zamknąć i ponownie otworzyć plik Wniosku o dofinansowanie.

  Pakiet Microsoft Office 2003:

  • kliknąć zakładkę Narzędzia,
  • wybrać z listy Makro,
  • wybrać z listy Zabezpieczenia,
  • w wyskakującym okienku wybrać poziom zabezpieczeń: niski.

  Wypełniając formularz należy pamiętać, że aby wypełnić chronione pola tekstowe należy kliknąć znajdujący się obok przycisk „Wprowadź tekst” i wpisać tekst do wyskakującego okienka.

  Uwaga! W celu uniknięcia problemów technicznych zalecamy pracę od początku do końca w jednej wersji programu Excel.

 • Kiedy próbuję wypełnić niektóre pola formularza pojawia się informacja o ochronie pól. Jakie jest hasło ochrony? Open or Close

  Formularz wniosku zabezpieczony jest hasłem celowo - aby było niemożliwe wprowadzenie zmian w formułach. Do wypełnienia wniosku nie jest potrzebna znajomość hasła ochrony.

  Przed rozpoczęciem pracy prosimy upewnić się, że włączone są makra - tylko wtedy formularz będzie działał poprawnie (instrukcja włączania makr – w kolejnym pytaniu).

  Niektóre pola formularza można wypełnić bezpośrednio – wprowadzić tekst po kliknięciu na komórkę (np. pola 1.1, większość pól w 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

  Inne pola wymagają zaznaczenia jednej opcji spośród proponowanych na rozwijanej liście (np. 1.4, pole „Województwo” w 2.1).

  Natomiast pola, po kliknięciu na które pojawia się informacja o ochronie (bądź brak komunikatu), mają z boku klawisz  "Wprowadź tekst". Należy go użyć - po kliknięciu wyskakuje okienko, do którego należy wpisać/wkleić tekst. Te pola to: 1.5, 2.5.1, 2.5.3, 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.2, 3.7, 3.8, 3.9.

  W części formularza dotyczącej harmonogramu i budżetu projektu (3.3, 4, 5) Wnioskodawca wypełnia pola niebieskie, a pola białe obliczane są automatycznie w oparciu o zabezpieczone hasłem formuły.

  Uwaga! W celu uniknięcia problemów technicznych zalecamy pracę od początku do końca w jednej wersji programu Excel.

 • Gdzie można znaleźć instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie? Open or Close

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik numer 2 do Podręcznika Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (str. 100-111).

 • Mamy problem z rozpisaniem wkładu rzeczowego na kwartały - formularz sygnalizuje błąd. Open or Close

  Problem:

  Planujemy wniesienie wkładu własnego rzeczowego do projektu. Wpisujemy do budżetu projektu kwoty wkładu rzeczowego zaplanowane na poszczególne kwartały (pkt 4. wniosku o dofinansowanie), a formularz sygnalizuje błąd, chociaż sumarycznie wysokość wkładu rzeczowego zgadza się z pkt 3.3 formularza i nie przekracza 8% wartości projektu.

  Rozwiązanie:

  Beneficjent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny może być wniesiony w całości w formie pieniężnej lub też może składać się z części pieniężnej i rzeczowej. W przypadku, gdy składa się on z dwóch części, wkład pieniężny musi stanowić minimum 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, zaś wkład rzeczowy może stanowić maksimum 8% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny należy wnosić proporcjonalnie w każdym okresie rozliczeniowym – oznacza to, że w każdym okresie musi być zachowana proporcja wkładu własnego (minimum 10%) do kwoty dofinansowania (maksimum 90%).

  Konstruując budżet należy pamiętać, że kwota wkładu własnego nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych dla danego kwartału, a wkład rzeczowy w danym kwartale nie może przewyższać kwoty całego wkładu własnego (pieniężnego oraz rzeczowego) zaplanowanego na ten kwartał.

  W przypadku, gdy charakter projektu przewiduje wniesienie większości wkładu własnego rzeczowego tylko w niektórych kwartałach, a nie proporcjonalnie w trakcie trwania całego projektu (np. tylko w dwóch pierwszych kwartałach realizacji projektu trwającego cztery kwartały), wówczas należy go tak rozpisać w budżecie, aby nie przekraczał on całego wkładu własnego przewidzianego w danym kwartale (aby nie przekraczał 10% kosztów w danym okresie). Natomiast już w trakcie realizacji projektu, przy rozliczeniach kwartalnych, faktycznie wypracowany w dwóch początkowych kwartałach wkład rzeczowy, Beneficjent będzie stopniowo przedstawiał przy kwartalnych rozliczeniach, zgodnie z budżetem.

  W przypadku nie zastosowania zasady proporcjonalnego rozpisania wkładu własnego formularz wniosku wyświetli komunikat „Błąd! Należy zmniejszyć kwotę wkładu rzeczowego”, a wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej z powodu nieprawidłowej konstrukcji budżetu.

  Zasada proporcjonalności w każdym okresie rozliczeniowym dotyczy proporcji wkładu własnego w obu formach do kwoty dofinansowania (10% do 90%). Oznacza to, że nie ma konieczności zachowania w każdym kwartale proporcji wkładu pieniężnego do rzeczowego (2% do 8%). Niemniej proporcja taka musi być zachowana globalnie (o tym, czy jest zachowana informuje Wnioskodawcę brak sygnalizacji błędów w punkcie 3.3.3 formularza wniosku o dofinansowanie).

 • W jakim formacie zapisać wniosek? Open or Close

  Wniosek o dofinansowanie należy zapisać jako zwykły plik programu Excel w formacie .xls.

  Nie należy używać zielonego przycisku "Generuj i zapisz plik XML" - używa go Operator przy wprowadzaniu wniosków do bazy danych.

 • Jaki wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego należy załączyć do wniosku o dofinansowanie? Open or Close

  Do wniosku należy załączyć oryginał albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny aktualny dokument potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

  Decyzją Komitetu Sterującego 28 września 2012 do Podręcznika Procedur FOP wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z wymogu załączenia wyciągu z KRS wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. W obecnej edycji konkursu akceptowanym załącznikiem jest aktualny wyciąg z KRS, niezależnie od daty jego wydania.

  Do wniosku można załączyć wyciąg z KRS wygenerowany elektronicznie.

 • Czy do wniosku można załączyć wyciąg z KRS wygenerowany elektronicznie? Open or Close

  Tak, do wniosku o dofinansowanie można załączyć wyciąg z KRS uzyskany za pośrednictwem portalu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości ems.ms.gov.pl. Na stronie Ministerstwa możliwe jest wyszukanie podmiotu, wyświetlenie jego danych szczegółowych oraz pobranie wydruku.

  Bezpośredni link do wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych w KRS znajduje się tutaj. Należy zwrócić uwagę na to, aby prawidłowo wygenerować dokument: po wyszukaniu właściwego podmiotu należy wybrać opcję „wyświetl", a następnie wybrać opcję „pobierz wydruk" znajdującą się na dole.

  Tak wygenerowany wyciąg z KRS odpowiada odpisowi aktualnemu i wygląda podobnie jak tradycyjny odpis z KRS wydawany przez sądy, ale zamiast pieczęci Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego zawiera w lewym górnym rogu identyfikator wydruku oraz napis CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

  Wygenerowany wyciąg należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 • Jak sprawdzić czy średnia sum przychodów z działalności organizacji w ostatnim 2 okresach obrachunkowych nie przekracza kwoty 50 000 złotych? Open or Close

  Średnią sum przychodów z działalności organizacji oblicza się na podstawie Rachunków zysków i strat za 2 ostatnie okresy obrachunkowe. Aby określić wielkość przychodu z działalności organizacji należy zsumować wszystkie przychody wykazane w obydwu Rachunkach zysków i strat i wyciągnąć średnią.

  Jeśli średnia sum przychodów jest mniejsza lub równa 50 000 PLN oznacza to, że dany podmiot jest uprawniony do aplikowania w naborze projektów małych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 • Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? Open or Close

  Jak podaje Podręcznik Procedur (wydanie drugie) podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe - osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku, których fundatorem, członkiem bądź założycielem nie jest podmiot działający w celu osiągnięcia zysku, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka sektora finansów publicznych, lub partia polityczna - z zastrzeżeniem punktu 2.2 Podręcznika Procedur, np.:

  • spółki kapitałowe, które w umowie lub statucie posiadają zapisy o działalności non profit lub non for profit
  • organizacje założone na podstawie przepisów kościelnych lub związków wyznaniowych, nie będących ich jednostkami organizacyjnymi
  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej
  • uczniowskie kluby sportowe, posiadające osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Starostów Powiatów
  • niepubliczne szkoły wyższe o ile spełniają zasady statutowe non profit lub non for profit
  • inne podmioty wyżej niewymienione spełniające kryteria powyższej definicji NGO, założone na gruncie prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach.

  Jednocześnie organizacje te muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać osobowość prawną,
  • być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
  • być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Niemniej, zgodnie z zapisem w pkt. 2.2 Podręcznika Procedur (wydanie drugie), o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • partie polityczne i inne podmioty założone lub powstałe przy ich wsparciu,
  • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
  • samorządy zawodowe i gospodarcze,
  • fundacje, których fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, jej jednostka organizacyjna, lub jednostka sektora finansów publicznych, partia polityczna, lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku,,
  • stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego, jej jednostka organizacyjna, lub jednostka sektora finansów publicznych, partia polityczna, lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku oraz związki tych stowarzyszeń,
  • kluby sportowe działające w formie spółki, na podstawie przepisów ustawy 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniowskie kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia kryteriów pkt. 2.1),
  • organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

  W przypadku ubiegania się o grant "mały" Wnioskodawca musi spełnaić dodatkowe wymagania formalne: średnia sum przychodów z działalności organizacji w dwóch ostatnich okresach obrachunkowym nie może przekraczać kwoty 50 000 złotych.

 • Czy niepubliczna uczelnia wyższa może ubiegać sie o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? Open or Close
  Niepubliczne szkoły wyższe, o ile są organizacjami non profit bądź non for profit, mogą być wnioskodawcami w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 • Czy Wnioskodawcą w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych może być Lokalna Grupa Działania? Open or Close

  Zgodnie z punktem 2.2. Podręcznikiem Procedur (wydanie drugie) o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie mogą ubiegać się m. min. stowarzyszenia i ich związki, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub inna instytucja publiczna.

  Lokalne Grupy Działania, jako stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem są jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą starać się o wsparcie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 • Czy wymagany jest wkład własny do projektu? Open or Close
  Beneficjent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
  Może on zostać wniesiony w całości w formie pieniężnej lub też składać się z części finansowej i rzeczowej. W tym drugim przypadku wkład finansowy musi stanowić minimum 2% całkowitych kosztów kwalifikowanych, a wkład rzeczowy – maksymalnie 8% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
  Wkład własny finansowy oraz wkład własny rzeczowy może zostać zapewniony przez samego Wnioskodawcę bądź partnera czy sponsora projektu.
  Szczegółowe informacje na temat wkładu własnego można znaleźć w pkt 3.3.2 Podręcznika Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 • Jeżeli liderem projektu będzie polska organizacja pozarządowa, to czy partnerem musi być podmiot zagraniczny? Open or Close

  Nie, nie musi. Partnerem w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych może być zarówno podmiot krajowy i zagraniczny.

  Jednocześnie należy przypomnieć, że zawiązanie partnerstwa nie jest konieczne, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 • Czy partnerem projektu może zostać spółka z o.o. polska bądź zagraniczna? Open or Close
  Zgodnie z pkt. 2.3 Podręcznika procedur (wydanie drugie) partnerami w projektach złożonych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być w szczególności:
  • organizacje pozarządowe z Polski bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii,
  • polskie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki wszystkich szczebli lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty zależne.
  • zaangażowane nieformalne grupy obywateli (osób fizycznych).
  Partner projektu nie musi mieć osobowości prawnej i być zarejestrowany dłużej niż 12 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku.

  Ponieważ wyżej wymieniony katalog nie jest katalogiem zamkniętym, partnerem uczestniczącym w realizacji projektu może być również spółka z o. o. pod warunkiem, że spełnia poniższe warunki:

  • pochodzi ze Szwajcarii lub krajów należących do Unii Europejskiej,
  • jej udział w projekcie jest uzasadniony w kontekście celów i zakresu projektu,
  • jej udział w projekcie opiera się na wniesieniu odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym zadaniom i podejmowanym działaniom,
  • jej zaangażowanie w projekcie ma charakter non-profit – partner projektu nie może czerpać zysków z uczestnictwa w projekcie, co oznacza, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie rzetelnie obliczone niezbędne koszty udziału partnera w przedsięwzięciu,
  • zakładane cele partnera muszą odnosić się do celu projektu.
 • Jak znaleźć partnera ze Szwajcarii? Open or Close

  Jednym ze sposobów na znalezienie partnera ze Szwajcarii może być skorzystanie z bazy znajdującej się tutaj.

  Strona ta dostępna jest w języku angielskim.

 • Czy partnerem projektu realizowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych może zostać szkoła wyższa? Open or Close
  W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (Priorytet I). Partnerstwo z uczelniami wyższymi, w tym uczelniami niepublicznymi jest jak najbardziej dopuszczalne.
 • Jakie elementy powinien zawierać list intencyjny deklarujący udział partnera/partnerów w projekcie? Open or Close
  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 2.3 Podręcznika Procedur (wydanie drugie) list intencyjny powinien zawierać następujące elementy:
  • miejscowość i datę podpisania dokumentu,
  • oznaczenie stron partnerstwa z podaniem danych teleadresowych,
  • wskazanie przedmiotu partnerstwa (tytułu projektu),
  • jasne określenie zasad oraz obszarów współpracy,
  • jasne i spójne określenie obowiązków między partnerami w związku z realizacją i zarządzaniem projektem (w tym zarządzaniem finansowym oraz przepływem środków finansowych pomiędzy partnerami),
  • informację o zamiarze zawarcia umowy o partnerstwie w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dofinansowania,
  • podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Partnera.
  List intencyjny należy przygotować w języku polskim lub angielskim oraz załączyć go do wniosku o dofinansowanie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 • Kto powinien podpisać list intencyjny w przypadku, gdy partnerem projektu jest nieformalna grupa obywateli? Open or Close
  W takim przypadku list intencyjny powinien zostać podpisany przez lidera/liderkę owej nieformalnej grupy.
 • Jak rozumieć "dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu", od którego rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków? Czy jest to dzień podpisania umowy o dofinansowanie? Jaki termin wchodzi tutaj w grę? Open or Close

  Dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu to dzień, w którym zbiera się Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów i akceptuje ostateczną listę rankingową projektów, w tym listę projektów dofinansowanych. Zatem za kwalifikowalne zostaną uznane koszty poniesione od dnia zebrania się Komitetu.

  W przypadku trzeciego naboru projektów małych posiedzenie Komitetu Sterującego planowane jest w ostatnich dniach sierpnia 2013 (termin ten zależny jest od liczby wniosków złożonych w naborze).
 • Czy określone w niektórych polach formularza wniosku o dofinansowanie limity liczby znaków to limity liczone ze spacjami czy bez? Open or Close
  W formularzu podawane są limity liczby znaków bez spacji.
 • Czy personel administracyjny (np. część wynagrodzenia dyrektora biura, koszt usług księgowych) może być wliczany do kosztów personelu zarządzającego projektem (G.6)? Open or Close
  Do kategorii kosztów G.6 można przyporządkować zarówno koszty związane z uposażeniem dla pracowników administracyjnych biura, jak i np. świadczone usługi księgowe, oczywiście w takim zakresie, w jakim usługi te stanowią wsparcie projektu.
 • Do jakiej kategorii kosztów zaliczyć obsługę księgową, w przypadku gdy organizacja korzysta z usług biura księgowego? Open or Close
  Niezależnie od tego, czy obsługa księgowa projektów prowadzona jest przez księgowych organizacji czy przez zewnętrzne biuro księgowe, należy zaliczyć ją do kategorii kosztów personelu zarządzającego projektem (G.6).
 • Czy koszty użytkowania sprzętu Wnioskodawcy przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę, ale używające komputerów Wnioskodawcy można uwzględnić jako wkład rzeczowy? Open or Close
  Tak. Każdy sprzęt - o ile stanowi własność Wnioskodawcy lub Partnera, bądź też został formalnie przekazany Wnioskodawcy lub partnerom, i będzie udostępniony na potrzeby realizacji projektu nieodpłatnie, może stanowić wkład własny rzeczowy.
 • Jak obliczać koszty użytkowania sprzętu, który chcielibyśmy wnieść jako wkład rzeczowy do projektu? Open or Close
  Koszty związane ze sprzętem (dotyczy wkładu własnego rzeczowego) należy obliczać według stawki wyrażającej proporcjonalnie stopień i czas wykorzystania danego urządzenia na potrzeby projektu. Mogą być one ustalane na podstawie cen rynkowych (np. ceny wypożyczenia sprzętu). Nie oznacza to jednak, iż stawki przyjęte przez Wnioskodawcę nie mogą być niższe od cen rynkowych.
 • Czy oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej de minimis muszą złożyć ci Wnioskodawcy, którzy nigdy takiej pomocy nie otrzymali? Open or Close
  W przypadku Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy każdy z Wnioskodawców jest zobowiązany do złożenia formularza informacji podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis, niezależnie od jego formy prawnej itd. Złożone wnioski o dofinansowanie i oświadczenia są na etapie wdrażania projektów sprawdzane pod kątem występowania przesłanek do udzielenia pomocy publicznej. W przypadku ich zaistnienia część lub całość kosztów kwalifikowanych stanowić będzie pomoc de minimis (tzw. pomoc indywidualna). Szczegółowe informacje zawarte są w pkt. 7.2 Podręcznika Procedur.
 • Czy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych limit 30% dla kategorii kosztów G.5, G.6 i G.7 oblicza sie w odniesieniu do wartości projektu (dofinansowanie wraz z wkładem własnym) czy też do wysokości samego dofinansowania? Open or Close
  Koszty wzmocnienia zdolności instytucjonalnych organizacji (kategorie kosztów G.5, G.6 i G.7 łącznie) nie mogą przekroczyć 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Przez koszty kwalifikowalne projektu należy rozumieć sumę kwoty dofinansowania oraz kwoty wkładu własnego wnoszonego na rzecz projektu (wkładu finansowego bądź wkładu finansowego i rzeczowego).
 • Czy można załączyć do wniosku dodatkowe dokumenty – np. materiały promocyjne i dodatkowe informacje na temat projektu? Open or Close
  Do wniosku należy załączyć jedynie wymagane załączniki określone w Podręczniku Procedur (wydanie drugie). Ze względu na przestrzeganie zasady równych szans wobec wszystkich Wnioskodawców, w trakcie oceny wniosków będą brane pod uwagę jedynie wymagane załączniki.
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „informacja z banku lub spółdzielczej kasy ... potwierdzająca wysokość posiadanych środków”? Czy wystarczy przedstawić wyciąg z banku? Open or Close

  Wystarczającym dokumentem na potwierdzenie posiadania deklarowanego we wniosku wkładu własnego finansowego jest wyciąg z banku ostemplowany i podpisany przez pracownika banku lub w przypadku wyciągu elektronicznego podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów finansowych Wnioskodawcy lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z KRS.

  Można również przedstawić zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej informujące o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej.

 • Kto powinien podpisać się pod wnioskiem o dofinansowanie? Open or Close

  Wniosek musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS. W przypadku podpisania wniosku o dofinansowanie w inny sposób niż jest to określone w KRS lub dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek o dofinansowanie, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Brak takiego pełnomocnictwa (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące wniosek formalnie są umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie wniosku.

  W przypadku, gdy zapisy KRS wskazują, że Wnioskodawcę może reprezentować upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona osoba, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć upoważnienie dla tej osoby. Brak takiego upoważnienia spowoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej