Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

PARTNERZY

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinna służyć zacieśnieniu i wzmocnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią oraz innymi krajami Unii Europejskiej, dlatego udział partnera zagranicznego w projektach realizowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest promowany w ramach oceny merytorycznej.  Utworzenie partnerstwa w ramach projektu z organizacją polską również będzie pozytywnie wpływało na ocenę projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że zawiązanie partnerstwa nie jest konieczne, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, tj. w przypadku niewystępowania partnera Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o dofinansowanie.

Partnerami w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być w szczególności:

  • organizacje pozarządowe z Polski bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii,
  • polskie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki wszystkich szczebli lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty zależne.

Ze względu na specyfikę tematyki Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych w realizacji projektów składanych przez uprawnionych Wnioskodawców partnerami również będą mogły zostać zaangażowane nieformalne grupy obywateli (osób fizycznych) działających w porozumieniu z Wnioskodawcami.

Ponadto partner uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać poniższe warunki:

  • pochodzić ze Szwajcarii lub państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch,
  • mieć uzasadniony udział w projekcie w kontekście celów projektu,
  • partnerstwo w projekcie powinno opierać się na wniesieniu odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej działaniom wykonywanym przez partnera,
  • zaangażowanie partnera w projekt powinno mieć charakter non profit – partner projektu nie może czerpać zysków z uczestnictwa w projekcie,
  • uczestnictwo partnera projektu jest przewidywane na każdym etapie projektu, począwszy od jego przygotowania, poprzez fazę jego realizacji, aż do jego zakończenia,
  • zakładane cele współpracy są podobne dla wszystkich partnerów, muszą odnosić się do wspólnego celu.

Partner projektu nie musi mieć osobowości prawnej i być zarejestrowany dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej