Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach drugiego naboru projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki konkursu.

Do rywalizacji w konkursie w ramach omawianego naboru do Operatora wpłynęło 615 projektów. Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca w jednym wniosku o dofinansowanie to minimalnie 10 000 a maksymalnie 250 000 CHF.

Początkowo pula środków przeznaczona na ten nabór wynosiła 3 666 667 CHF (13 081 567 PLN). W trakcie trwania naboru wniosków otrzymaliśmy informację od przedstawicieli strony szwajcarskiej oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o podjęciu decyzji o znacznym zwiększeniu puli środków przeznaczonych na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, w tym o zwiększeniu kwoty alokacji tego naboru. Choć obliczanie, o ile zwiększy się pula środków dla Grantu Blokowego, wpłynęło na przesunięcie terminu ogłoszenia wyników naboru, to było niewątpliwie korzystne dla aplikujących organizacji, gdyż dzięki temu więcej z nich ma szansę na realizację projektu.

Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że na mocy aneksu zawartego w dniu wczorajszym pomiędzy Operatorem a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, kwota alokacji środków w ramach drugiego naboru projektów „dużych” uległa zwiększeniu do 8 168 344 CHF (29 142 200 PLN), czyli wzrosła ponad dwukrotnie.

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam, jak w przypadku przeprowadzanych poprzednio naborów. Wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora, oraz - po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali wszystkie regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „dużych” przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu oraz Erracie. W przypadku, kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków. W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie w poprzednich edycjach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ogólna ocena projektu została pomniejszona o 10 punktów.

25 czerwca odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Partnera Operatora – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z wyprzedzeniem członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący zajął się szczególnie przypadkiem wniosków 0562/D/2/2012 oraz 0567/D/2/2012. Oba wnioski uzyskały tę samą punktację kwalifikującą je do otrzymania dofinansowania. Niemniej, jak zauważono, są to złożone przez tego samego Wnioskodawcę bliźniacze projekty, o tych samych założeniach i celach oraz przewidujące te same działania, różniące się jedynie terenem, na którym mają być zrealizowane. Zdaniem Komitetu budżety tych projektów rozważanych łącznie są nieracjonalne (np. podwójne koszty przygotowania tych samych narzędzi badawczych). Członkowie Komitetu zaproponowali przyjęcie do realizacji tylko jednego z przedłożonych wniosków – pozostawiając do decyzji Wnioskodawcy, który to będzie wniosek. Propozycja ta została przyjęta większością głosów.

Komitet przyjął również stanowisko w sprawie pięciu ostatnich wniosków w grupie rekomendowanej do dofinansowania (0467/D/2/2012, 0403/D/2/2012, 0357/D/2/2012, 0588/D/2/2012 i 0129/D/2/2012), które w wyniku oceny otrzymały taką samą wartość punktową –168,5 punktów. Niestety budżet naboru nie pozwala na sfinansowanie wszystkich pięciu projektów. W wyniku dyskusji Członkowie Komitetu zdecydowali, że w tym przypadku dofinansowanie zostanie przyznane projektom, które uzyskały najwyższą punktację w takich kryteriach jak: potrzeba realizacji projektu, spójność i racjonalność działań oraz racjonalność kosztów i konstrukcja budżetu. W wyniku analizy tak skonstruowanego kryterium Komitet Sterujący postanowił przyznać dofinansowanie następującym wnioskom: 0467/D/2/2012, 0403/D/2/2012, 0357/D/2/2012, 0588/D/2/2012. Wniosek 0129/D/2/2009, którego budżet przewyższa pozostałą kwotę alokacji, nie uzyskał tym samym dofinansowania. Środki, które pozostały w budżecie Funduszu (tj. 161 519 PLN) zostały przeniesione na kolejny nabór projektów „dużych”.

W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono zatem 60 projektów (niemal 10% złożonych wniosków).  Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W najbliższym czasie do wszystkich Wnioskodawców, których projekty ocenione zostały merytorycznie, prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę. Mam nadzieję, że uwagi ekspertów oraz wsparcie, jakie możecie Państwo uzyskać zarówno za pośrednictwem infolinii czy konsultacji w siedzibie Operatora i Partnera przyczynią się do skuteczniejszego aplikowania w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zachęcam Państwa również do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i sugestiami dotyczącymi wdrażania Grantu Blokowego oraz obowiązujących procedur. Mogą być one dla nas cenną wskazówką pozwalającą na usprawnienie systemu i procedur oraz na bardziej efektywne wdrażanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury listy rankingowej i listy wniosków dofinansowanych.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Malińska
Dyrektor Grantu Blokowego

 

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej