Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki naboru.

Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej, do Operatora wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie. Pula środków przeznaczona na nabór ustalona została z Grantodawcą i wynosiła 1 800 000 CHF (5 743 260 zł). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca to mimalnie 10 000 CHF, a maksymalnie 250 000 CHF.

Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszył się obszar działań związany z tworzeniem i wzmacnianiem partnerstw w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk w obrębie partnerskich podmiotów i instytucji – obszar ten wybrało aż 10 Wnioskodawców. 1 Wnioskodawca wybrał działania związane z tworzeniem i wzmacnianiem partnerstwa w celu zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich podmiotów i instytucji w zakresie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i negocjacji z partnerami społecznymi.  

Reprezentacja województw wyglądała następująco: po dwa wnioski złożono z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i pomorskiego, po jednym z województw podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Pozwolę sobie w kilku zdaniach przybliżyć Państwu proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków.

Wszystkie wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny fomalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i skierowane zostały do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali różne regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Fundszu Partnerskiego. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów partnerskich przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W jednym przypadku, w którym różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

3 lutego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Członkowie Komitetu z wyprzedzeniem otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących procesu oceny merytorycznej wniosków. Uznał oceny asesorów za kompetentne i zaakceptował listę rankingową oraz listę wniosków odrzuconych merytorycznie. W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono 9 projektów.

Komitet przyjął również stanowisko w sprawie wniosku 0008/P/1/2011, który znalazł się na liście rankingowej, ale niestety budżet naboru nie pozwolił na jego dofinansowanie w takiej wysokości, o jaką aplikuje Wnioskodawca. W wyniku dyskusji członkowie Komitetu zdecydowali, aby Operator zwrócił się do Wnioskodawcy z zapytaniem, czy chce on realizować projekt z dostępną kwotę dofinansowania w wysokości 615 098 zł i ze zwiększonym wkładem własnym finansowym o 181 132 zł czy rezygnuje z dotacji. W przypadku nie przyjęcia propozycji przez Wnioskodawcę środki, które pozostaną w budżecie Funduszu, tj. 615 098 zł, zostaną przeniesone na drugi nabór projektów partnerskich, który ogłoszony zostanie w I kwartale br.

Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W najbliższym czasie do wszystkich Wnioskodawców prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę.

Na zakończenie, jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że w dniu 20 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz strony szwajcarskiej, w wyniku którego podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W związku z powyższym w marcu bieżącego roku zostanie ogłoszony drugi nabór wniosków w ramach Funduszu. O dokładnej kwocie alokacji oraz o dacie rozpoczęcia naboru poinformujemy Państwa wkrótce, po ich ostatecznym ustaleniu przez Darczyńcę oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury list rankingowych.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Grantu Blokowego

Rafał Szakalinis

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej