Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów "małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru projektów „małych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki konkursu.

Dziękujemy wszystkim „małym” organizacjom pozarządowym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów szczególnie, że z pewnością dla niektórych z Państwa były to pierwsze doświadczenia związane z pisaniem wniosków o dofinansowanie.

Do rywalizacji w konkursie w ramach omawianego naboru do Operatora wpłynęło 267 projektów. Pula środków przeznaczona na ten nabór ustalona została z grantodawcą i wynosiła 1 890 231 CHF (6 229 445 zł). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca w jednym wniosku o dofinansowanie to minimalnie 10 000 a maksymalnie 60 000 CHF.

Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu edukacji obywatelskiej – obszar ten wskazano aż w 227 wnioskach o dofinansowanie (85% złożonych wniosków). Dzałania z zakresu partycypacji w polityce publicznej były tematem 24 projektów (9%), natomiast działania kontrolne 16 projektów (6%).

Najbardziej reprezentowanymi województwami były: województo mazowieckie (62 projekty), następnie małopolskie (36) oraz śląskie i dolnośląskie (po 30 wniosków).

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam jak w przypadku projektów „dużych”. Wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny fomalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora, oraz - po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesrów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali wszystkie regiony Polski, a także posiadali rozległą, i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Fundszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „małych” przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W przypadku, kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

29 listopada odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Partnera Operatora – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących procesu oceny merytorycznej wniosków. Uznał oceny asesorów za kompetentne i nie wprowadził zmian na liście rankingowej. Komitet przyjął również stanowisko w sprawie trzech ostatnich wniosków w grupie rekomendowanej do dofinansowania (145/M/1/2011, 150/M/1/2011 i 236/M/1/2011), które w wyniku oceny otrzymały taką samą wartość punktową – 154,5 punkta. Niestety budżet naboru nie pozwala na sfinansowanie wszystkich trzech projektów.

Po zapoznaniu się z wynikami oceny dokonanej przez asesorów oraz po analizie wyżej wymienionych wniosków członkowie Komitetu uznali, że projekt 145/M/1/2011, złożony przez organizację Helio Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów, pod względem tematyki i założonych celów zbieżny jest z drugim projektem tego Wnioskodawcy, który w omawianym naborze zakwalifikował się do dofinansowania (144/M/1/2011) i w związku z powyższym dotację przyznano na realizację wniosków 150/M/1/2011 oraz 236/M/1/2011. Środki, które pozostały w budżecie Funduszu (tj. 103 544 zł) zostały przeniesione na kolejny nabór projektów „małych”.

W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono zatem 44 projekty (ponad 16% złożonych wniosków). Średnia kwota dofinansowania wynosi 139 225 zł.

Omówmy pokrótce pozostałe statystyki dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie. Niestety aż 64 wnioski (24%) zawierały uchybienia formalne i nie mogły wziąć udziału w ocenie merytorycznej. 19 projektów (7%) swoim zakresem tematycznym nie wpisało się w cele i obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w związku z czym w ramach kryterium spójności nie uzyskało wymaganych 10 punktów, które uprawniają do oceny pozostałych kryteriow. 24 wnioski (9%) otrzymało mniej niż 101 punktów, co spowodowało ich odrzucenie ze względów merytorycznych. Na listę rankingową wpisanych zostało 160 projektów, które w wyniku oceny otrzmały 101 i więcej punktów.

Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W najbliższym czasie do wszystkich Wnioskodawców, których projekty ocenione zostały merytorycznie prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę. Mam nadzieję, że uwagi ekspertów oraz wsparcie, jakie możecie Państwo uzyskać zarówno za pośrednictwem infolinii czy konsultacji w siedzibie Operatora i Partnera przyczyni się do skuteczniejszej aplikacji w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zachęcam Państwa również do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i sugestiami dotyczącymi wdrażania Grantu Blokowego oraz obowiązujących procedur. Mogą być one dla nas cenną wskazówką pozwalającą na usprawnienie systemu i procedur oraz na bardziej efektywne wdrażanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury list rankingowej i listy zwycięzców.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Grantu Blokowego
Rafał Szakalinis

Lista wniosków dofinansowanych
Filesize 186.14 KB

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
Filesize 254.55 KB

Lista wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej
Filesize 153.82 KB

Lista wniosków odrzuconych na kryterium spójności
Filesize 150.31 KB

Lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych
Filesize 167.99 KB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej