Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w pierwszym naborze projektów ”małych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Proces oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru projektów „małych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych dobiegł końca. Do Wnioskodawców, którzy popełnili błędy formalne niemożliwe do skorygowania, trafiły pisma z informacją o odrzuceniu wniosków. Odwołania od tej decyzji Operatora zostaną rozpatrzone przez Komitet Sterujący na początku listopada 2011.

Wnioski o dofinansowanie, które pomyślnie przeszły ocenę formalną, znajdują się obecnie na etapie oceny merytorycznej. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch niezależnych asesorów. Wartość punktowa, jaką uzyska każdy projekt w trakcie oceny merytorycznej będzie podstawą do utworzenia listy rankingowej projektów, która zostanie zatwierdzona ostatecznie przez Komitet Sterujący na posiedzeniu planowanym na koniec listopada 2011.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej