Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

po raz pierwszy mam przyjemność ogłosić wyniki pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie złożonych do projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za zainteresowanie konkursem oraz za mobilizację i ciężką pracę włożoną w przygotowanie i napisanie wniosków o dofinansowanie.

Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej, do Operatora wpłynęły 524 wnioski o dofinansowanie. Niestety, niezależnie od zainteresowania Wnioskodawców projektami „dużymi” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, pula środków przeznaczonych na nabór jest niezmienna i wynosi 3 666 6667 CHF. Taki właśnie sposób wdrażania Funduszu ustalono z grantodawcą oraz zapisano w umowie z Krajową Instytucją Koordynującą, którą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Pozwolę sobie w kilku zdaniach przybliżyć Państwu proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków.

Wnioski złożone do Operatora w wyznaczonym terminie zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego oraz otrzymały numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny fomalnej, a po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena formalna przeprowadzona została przez pracowników Operatora, natomiast ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko‑Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują wszystkie regiony Polski, a także posiadają rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Fundszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „dużych” przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W przypadku kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

W wielu złożonych wnioskach zaproponowaliście Państwo ciekawe pomysły projektowe. Lista rankingowa utworzona na podstawie wyników ocen asesorów wskazuje, że pod względem jakościowym na czoło wysuwają się te projekty, które wnioskują o wysokie kwoty dofinansowania. Średnia wartość projektów zwycięskich wynosi bowiem 480 742 zł.

Wśród wszystkich złożonych wniosków 398 projektów (76%) otrzymało w wyniku oceny merytorycznej co najmniej 101 punktów i tym samym wpisane zostały na listę rankingową. 163 projekty (31%) uzyskały 150 i więcej punktów. 39 wniosków (7%) otrzymalo mniej niż 101 punktów, a tylko 21 projektów (4%) swoim zakresem tematycznym nie wpisało się w cele i obszary tematyczne Funduszu i nie uzyskało wymaganych 50% punktów w ramach pierwszego kryterium, uprawniających do pełnej oceny merytorycznej. Niestety, aż 66 wniosków (13%) zawierało uchybienia formalne i nie mogło wziąć udziału w ocenie merytorycznej. Zdajemy sobie sprawę, że odrzucenie wniosku z konkursu z powodów formalnych po czasochłonnym i nierzadko trudnym procesie przygotowania wniosku, jest przykrym doświadczeniem, dlatego przed ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków na naszej stronie internetowej dokładnie omówimy najczęściej występujące błędy formalne wraz z ich przykładami.

Stosunkowo wysoka jakość wniosków oraz kwota alokacji przeznaczona na nabór spowodowały, że poprzeczka postawiona została przed Państwem bardzo wysoko. Aby zakwalifikować się do dofinansowania należało bowiem zdobyć w wyniku oceny merytorycznej przynajmniej 176 z 200 możliwych punktów.

Podążając dalej za statystykami naboru można stwierdzić, że złożone projekty cechowały się małą różnorodnością. Największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu szeroko pojętej edukacji obywatelskiej, którą wybrało aż 407 Wnioskodawców (78%). Działania z zakresu partycypacji w polityce publicznej były tematem 84 projektów (16%), natomiast działania kontrolne 33 projektów (6%).

Najbardziej reprezentowanym województwem było województo mazowieckie (141 projektów), następnie małopolskie (78) oraz śląskie (50).

Dnia 2 września odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Partnera Operatora – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem Członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu Członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami. Po analizie materiałów i przeprowadzonej na posiedzeniu dyskusji Komitet Sterujący stwierdził, że nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących procesu oceny merytorycznej wniosków. Uznał oceny asesorów za kompetentne i tym samym, wskazując wysoką jakość komentarzy uzasadniających nadaną punktację, nie wprowadził zmian na liście rankingowej. W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono 23 projekty.

Dezycja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować zwycięzcom, którzy po ciężkiej pracy nad przygotowaniem wniosku odnajdą się na poniższej liście projektów dofinansowanych oraz wszystkim tym z Państwa, którzy z powodu ograniczonej ilości środków Funduszu nie będą mogli zrealizować swoich pomysłów projektowych. Zdaję sobie sprawę, że pozostaje pewien niedosyt związany z tym, że tylko 4,4% z Państwa mogło otrzymać dofinansowanie. Mam jednak nadzieję, że czas poświęcony na przygotowanie projektu nie pozostanie czasem straconym. Aby mogli Państwo lepiej przygotować swoje wnioski na przyszłe nabory, prześlemy do wszystkich Wnioskodawców, których projekty ocenione zostały merytorycznie, komentarze asesorów podsumowujące ocenę. Mam nadzieję, że uwagi ekspertów oraz wsparcie, jakie możecie Państwo uzyskać na infolinii oraz podczas konsultacji w siedzibie Operatora i Partnera przyczyni się do skuteczniejszej aplikacji w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zachęcam Państwa również do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i sugestiami dotyczącymi zasad działania Operatora oraz obowiązujących procedur. Mogą być one dla nas cenną wskazówką pozwalającą na usprawnienie systemu i procedur oraz na bardziej profesjonalne wdrażanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Podsumowując, chciałbym przekazać informację dla tej części sektora pozarządowego, która kwalifikuje się do aplikowania w konkursie dla projektów „małych” Funduszu. W ramach zakończonego 31 sierpnia naboru wniosków otrzymaliśmy do tej pory około 300 projektów, co biorąc pod uwagę kwotę alokacji oraz maksymalną kwotę dofinansowania, o którą można się ubiegać, pozwala przypuszczać, że wyniki konkursu będą prezentowały się bardziej optymistycznie dla Wnioskodawców.

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za Państwa zainteresowanie oraz wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów i serdecznie zapraszam do lektury rankingowej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Grantu Blokowego
Rafał Szakalinis

 

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej