Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania wniosków

5 sierpnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów, w trakcie którego rozpatrzono złożone przez Wnioskodawców odwołania od decyzji Operatora o odrzuceniu wniosków o dofinansowanie z przyczyn formalnych. Informacja o decyzji Komitetu została przesłana zainteresowanym Wnioskodawcom pocztą elektroniczną, faksem oraz pocztą tradycyjną.

Decyzja Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów jest ostateczna i nie podlega dalszemu trybowi odwoławczemu.

Wnioski o dofinansowanie, które pomyślnie przeszły ocenę formalną znajdują się obecnie na etapie oceny merytorycznej. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch niezależnych asesorów. Wartość punktowa, jaką uzyska każdy projekt w trakcie oceny merytorycznej będzie podstawą do utworzenia listy rankingowej projektów, która zostanie zatwierdzona ostatecznie przez Komitet Sterujący na posiedzeniu planowanym na pierwszą połowę września 2011.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej