Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

W związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP do Operatora wpłynęło wiele pytań odnośnie do ich stosowania. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Od kiedy obowiązują Beneficjentów Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych?

Wytyczne Ministra obowiązują wszystkich Beneficjentów Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy od dnia 11 października 2013. Oznacza to, że od tego dnia należy udzielać zamówień zgodnie z zasadami wskazanymi w Wytycznych.

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi? Czy za usługę należy uznać również pracę na rzecz projektu kadry zarządzającej projektem np. koordynatora/ki, specjalisty/tki ds. finansowych, specjalisty/tki ds. ewaluacji?

Do uznania danego świadczenia za usługę ma znaczenie przedmiot świadczenia, a nie osoba (jej funkcja, zajęcie itd.), która dane świadczenie wykonuje. Zatem zaangażowanie w projekcie kadry (zarówno merytorycznej jak i zarządzającej) na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie) będzie wymagało stosowania Wytycznych.

Z obowiązku stosowania Wytycznych są natomiast wyłączone umowy z zakresu prawa pracy.

Czy jeśli mamy już podpisaną umowę np. z trenerem/ką na realizację szkoleń z dniem 2 października 2013 na łączną kwotę 6 000 zł, to czy musimy powtarzać procedurę wyboru wykonawcy?

Nie, Wytyczne Ministra obowiązują od dnia 11 października 2013 r. Należy jednak pamiętać, że do 11 października br. Beneficjenci zgodnie z Podręcznikiem Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Podręcznikiem Procedur Funduszu Partnerskiego, wydanie I i II, punkt 7.3, w przypadku korzystania z usług zewnętrznych i podwykonawców zobowiązani byli do zebrania co najmniej 3 równoważnych ofert w przypadku zakupu pojedynczego produktu lub usługi o równowartości większej lub równej 2 000 zł.

Należy również podkreślić, że Beneficjenci muszą dokonywać wszystkich wydatków w ramach projektu (bez względu na wartość zamówienia) w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności.

Czy należy stosować Wytyczne, gdy we wniosku o dofinansowanie wskazane zostały już konkretne osoby fizyczne (z imienia i nazwiska) lub prawne jako osoby, które mają wykonać w projekcie konkretne zadania (np. koordynator, asystent, firma X)?

Wskazanie określonych osób fizycznych lub prawnych we wniosku o dofinansowanie nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku stosowania Wytycznych. Należy jednak pamiętać, że Wytyczne nie zobowiązują tylko do wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo (czyli najtańszej), ale dopuszczają stosowanie także innych niż cena kryteriów, odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub wykonawcy. Tym samym Wytyczne umożliwiają wybranie osób o kompetencjach i kwalifikacjach co najmniej takich samych, jakie zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie jako niezbędne do realizacji projektu.

Czy Partnerzy krajowi oraz zagraniczni również zobowiązaniu są do stosowania Wytycznych?

Tak. Wytyczne nie mają zastosowania jedynie do zamówień udzielanych przez podmioty z Państwa Darczyńcy (zgodnie z pkt 1 lit. a Wytycznych).

Co w przypadku, gdy w projekcie pracują już wybrane osoby (np. trener/ka, specjalista/ka ds. finansowych), ale umowy z nimi i rachunki/faktury wystawiane są co miesiąc, a nie z góry na cały okres realizacji projektu i w sumie przekraczają 3 500zł?

Dla określenia wartości zamówienia nie ma znaczenia jak często zawierane i rozliczane są umowy. Zgodnie z pkt 4 Wytycznych należy sumować wartość usług lub dostaw jeżeli występuje tożsamość przedmiotowa, czasowa oraz podmiotowa zamówienia. Zatem jeżeli w projekcie jest przewidziana obsługa księgowa przez 10 miesięcy, to wartością tego zamówienia będzie łączna wartość tej usługi przez 10 miesięcy i do wyboru wykonawcy tej usługi należy stosować procedurę, która odpowiada wartości tego zamówienia przez cały okres 10 miesięcy.

Co w przypadku wykonawców usług, z którymi Beneficjent współpracuje już kilka lat np. biuro rachunkowe, studio graficzne, firma dostarczająca materiały biurowe? Czy Beneficjent musi przeprowadzać procedurę zgodnie z Wytycznymi?

Tak. Wytyczne należy stosować w każdym przypadku, do którego Wytyczne mają zastosowanie. Wieloletnia współpraca z określonym wykonawcą nie jest przesłanką do wyłączenia stosowania Wytycznych.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej