Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Infolinia - ogłoszenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w piątek, 19 stycznia, infolinia Grantu Blokowego będzie funkcjonowała wyjątkowo w godzinach 13-17.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Ostatnie miejsca na szkoleniach w Elblągu

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami dla wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych informujemy, że zostały jeszcze wolne miejsca na szkoleniach w Elblągu 1 i 2 lutego. Liczba zgłoszeń chętnych na szkolenia w Warszawie przekroczyła już liczbę dostępnych miejsc. Wciąż można się zapisywać, ale te już tylko na listę rezerwową - z kolejnymi osobami z listy rezerwowej będziemy kontaktować się w razie ewentualnej rezygnacji osób z listy podstawowej.

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu się na szkolenia zostaną wysłane wcześniej niż planowano - zostaną Państwo poinformowani o tym do końca tego tygodnia drogą mailową.

Szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szkolenia skierowane są do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w siedzibie Operatora w Warszawie oraz w siedzibie Partnera w Elblągu. W każdym z czterech planowanych spotkań weźmie udział do 25 osób.

Planowane terminy i miejsca szkoleń:

  • 1 lutego 2012 r. (środa), godz. 10-13, w Elblągu, ul. Stary Rynek 25 (budynek Ratusza Staromiejskiego),
  • 2 lutego 2012 r. (czwartek), godz. 10-13, w Elblągu, ul. Stary Rynek 25 (budynek Ratusza Staromiejskiego),
  • 6 lutego 2012 r. (poniedziałek), godz. 10-13, w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6,
  • 7 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 10-13, w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Rejestracja trwać będzie od 16 stycznia do 27 stycznia.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Trwa ocena merytoryczna wniosków

Uprzejmie informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w ramach Funduszu Partnerskiego została zakończona. Miło nam zauważyć, że żaden ze złożonych wniosków nie zawierał uchybień formalnych, w związku z czym wszystkie wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu to początek lutego.

Zestawienie najczęściej popełnianych błędów formalnych

Analiza przebiegu zakończonego ostatnio naboru wniosków w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych pokazuje, że w poprzednim naborze duża liczba wniosków została odrzucona z przyczyn formalnych. Aby pomóc Wnioskodawcom uniknąć uchybień formalnych w obecnym oraz kolejnych naborach, przygotowaliśmy zestawienie najczęściej popełnianych błędów formalnych.

Cztery główne powody odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych:

1. Nieudokumentowanie przez Wnioskodawcę zapewnienia wkładu finansowego w wysokości zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość środków nie mniejszą niż wysokość wkładu własnego finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie w punktach 3.3.3. oraz 4.  Przykładowo: jeśli zadeklarowano wkład własny finansowy w wysokości 2% kosztów kwalifikowalnych projektu, należy udokumentować posiadanie kwoty odpowiadającej co najmniej 2% kosztów kwalifikowalnych projektu. Natomiast w sytuacji gdy zadeklarowano wkład pieniężny w wysokości np. 5% kosztów kwalifikowalnych projektu należy udokumentować posiadanie co najmniej tych 5%.

W przypadku, gdy Wnioskodawca składa dwa wnioski w ramach jednego naboru, w celu udokumentowania zapewnienia wkładu finansowego Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową na oba te projekty. Przykładowo: jeśli przewidywany wkład finansowy do jednego projektu wynosi 10 000 zł, a do drugiego 15 000 zł, Wnioskodawca musi wykazać posiadanie środków (lub zdolności kredytowej) w wysokości co najmniej 25 000 zł. Wymóg ten dotyczy również przypadków, w których wkład finansowy zapewniany jest przez partnera lub sponsora.

2. Podpis pod wnioskiem o dofinansowanie niezgodny z reprezentacją wynikającą z KRS Wnioskodawcy.

Wniosek musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS. W przypadku podpisania wniosku o dofinansowanie w inny sposób niż jest to określone w KRS lub dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek o dofinansowanie, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Brak takiego pełnomocnictwa (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące wniosek formalnie są umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie wniosku.

W przypadku, gdy zapisy KRS wskazują, że Wnioskodawcę może reprezentować upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona osoba, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć upoważnienie dla tej osoby. Brak takiego upoważnienia spowoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

3. Brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników.

Nie jest możliwe uzupełnianie brakujących załączników do wniosku. Możliwe jest uzupełnienie brakujących stron załączników. W sytuacji, gdy dany obowiązkowy załącznik zostanie przez Wnioskodawcę pominięty w całości – wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych.

Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej musi być złożone przez wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, niezależnie od faktu, czy Wnioskodawca otrzymał w przeszłości pomoc publiczną czy nie. Niedołączenie oświadczenia de minimis skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie z powodów formalnych – brak wymaganego załącznika.

W przypadku, gdy w projekcie występuje kilku partnerów, brak jednego z listów intencyjnych traktowany będzie jako brak załącznika i spowoduje odrzucenie wniosku.

4. Niepełna wersja papierowa wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej musi być kompletny (zawierać wszystkie punkty przewidziane do wypełnienia). Nie będzie możliwości uzupełniania brakujących papierowych stron wniosku. Wniosek musi być zgodny ze wzorem.

Szanowni Państwo, przed złożeniem do Operatora wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z Podręcznikiem Procedur oraz o dokładne sprawdzenie kompletności swojego wniosku i wymaganych załączników.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej