Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zwiększenie puli środków dla Grantu Blokowego

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zwiększenia puli środków dla Grantu Blokowego uprzejmie informujemy, że Operator jest na etapie podpisania stosownego aneksu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Jak podawaliśmy do wiadomości, na spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz strony szwajcarskiej 20 stycznia 2012 roku podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oznacza to znaczne zwiększenie alokacji dla naborów zaplanowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a także zabezpieczenie środków na drugą edycję Funduszu Partnerskiego.

O dokładnych kwotach alokacji oraz o dacie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Funduszu Partnerskiego poinformujemy Państwa wkrótce, po ich ostatecznym ustaleniu przez Darczyńcę oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Grantu Blokowego, gdzie zamieszczamy aktualne informacje.

Zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie

W dniu dzisiejszym do wszystkich Wnioskodawców zostaną wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków, złożonych w ramach drugiego naboru projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 29 lutego włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Do siedziby Operatora wpłynęło dotychczas 615 wniosków o dofinansowanie. Trwa ich ocena formalna. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu, do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory wniosków znajdą Państwo poniżej.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru wniosków "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Filesize 1.54 MB

Ostatnie dni naboru wniosków – na co powinni zwrócić uwagę Wnioskodawcy

Uprzejmie informujemy, że 29 lutego upływa ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Przed złożeniem do Operatora wniosku o dofinansowanie prosimy o uważne zapoznanie się z Podręcznikiem Procedur dla Organizacji Pozarządowych, który szczegółowo przedstawia wymagania formalne, jakie musi spełnić wniosek.

Niniejszy artykuł, stworzony aby pomóc Wnioskodawcom uniknąć uchybień formalnych, odpowiada jedynie na pytania najczęściej zadawane w czasie naszych dyżurów telefonicznych.

Na co powinni zwrócić uwagę Wnioskodawcy składając wniosek?

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego 2012 r. - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać na adres Operatora w kopercie opatrzonej sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

Należy złożyć oryginał wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 2 kopie wniosku (bez załączników) oraz nośnik (np. CD, DVD, pendrive) z nagraną elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie.

Plik wniosku o dofinansowanie należy zapisać w zwykłym formacie xls. Plik xml będzie generowany przez pracowników Operatora w momencie rejestracji wniosku.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie omówione są wyczerpująco w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (rozdz. 4.4., str. 41-44). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – przypominamy, iż jest to załącznik obowiązkowy dla wszystkich Wnioskodawców.

W celu ułatwienia i usprawnienia pracy Operatora prosimy, aby dokumenty spiąć spinaczami (zamiast zszywania) oraz aby unikać wkładania ich w segregatory, teczki, koszulki, a także unikać stosowania przekładek. Wskazane jest, aby oryginał wniosku, kopie oraz załączniki zostały dostarczone wyłącznie w „wąsach" (opartych na systemie dwóch otworów). Wszelkie dodatkowe systemy organizowania dokumentów spowalniają proces rejestracji i oceny formalnej wniosków.

Na zakończenie zachęcamy do lektury zestawienia najczęściej popełnianych błędów formalnych, które przygotowaliśmy w grudniu ubiegłego roku z myślą o Wnioskodawcach składających projekty w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy również do sekcji Pytania i odpowiedzi, gdzie znajdą Państwo omówienie wszystkich często zadawanych pytań.

Życzymy wszystkim Państwu pomyślnego przejścia etapu oceny formalnej,

Zespół Grantu Blokowego

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki naboru.

Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej, do Operatora wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie. Pula środków przeznaczona na nabór ustalona została z Grantodawcą i wynosiła 1 800 000 CHF (5 743 260 zł). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca to mimalnie 10 000 CHF, a maksymalnie 250 000 CHF.

Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszył się obszar działań związany z tworzeniem i wzmacnianiem partnerstw w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk w obrębie partnerskich podmiotów i instytucji – obszar ten wybrało aż 10 Wnioskodawców. 1 Wnioskodawca wybrał działania związane z tworzeniem i wzmacnianiem partnerstwa w celu zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich podmiotów i instytucji w zakresie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i negocjacji z partnerami społecznymi.  

Reprezentacja województw wyglądała następująco: po dwa wnioski złożono z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i pomorskiego, po jednym z województw podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Pozwolę sobie w kilku zdaniach przybliżyć Państwu proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków.

Wszystkie wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny fomalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i skierowane zostały do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali różne regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Fundszu Partnerskiego. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów partnerskich przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W jednym przypadku, w którym różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

3 lutego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Członkowie Komitetu z wyprzedzeniem otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących procesu oceny merytorycznej wniosków. Uznał oceny asesorów za kompetentne i zaakceptował listę rankingową oraz listę wniosków odrzuconych merytorycznie. W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono 9 projektów.

Komitet przyjął również stanowisko w sprawie wniosku 0008/P/1/2011, który znalazł się na liście rankingowej, ale niestety budżet naboru nie pozwolił na jego dofinansowanie w takiej wysokości, o jaką aplikuje Wnioskodawca. W wyniku dyskusji członkowie Komitetu zdecydowali, aby Operator zwrócił się do Wnioskodawcy z zapytaniem, czy chce on realizować projekt z dostępną kwotę dofinansowania w wysokości 615 098 zł i ze zwiększonym wkładem własnym finansowym o 181 132 zł czy rezygnuje z dotacji. W przypadku nie przyjęcia propozycji przez Wnioskodawcę środki, które pozostaną w budżecie Funduszu, tj. 615 098 zł, zostaną przeniesone na drugi nabór projektów partnerskich, który ogłoszony zostanie w I kwartale br.

Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W najbliższym czasie do wszystkich Wnioskodawców prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę.

Na zakończenie, jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że w dniu 20 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz strony szwajcarskiej, w wyniku którego podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W związku z powyższym w marcu bieżącego roku zostanie ogłoszony drugi nabór wniosków w ramach Funduszu. O dokładnej kwocie alokacji oraz o dacie rozpoczęcia naboru poinformujemy Państwa wkrótce, po ich ostatecznym ustaleniu przez Darczyńcę oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury list rankingowych.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Grantu Blokowego

Rafał Szakalinis

Dodatkowa pula środków dla Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo

Jest nam bardzo miło poinformować, że dnia 20 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz strony szwajcarskiej, w wyniku którego podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Znaczne zwiększenie alokacji dotyczyć będzie trwającego w chwili obecnej drugiego naboru projektów „dużych” kończącego się dnia 29 lutego 2012 r. Planuje się również zwiększenie alokacji kolejnych naborów projektów. O dokładnej kwocie podwyższonych alokacji poinformujemy Państwa wkrótce, po jej ostatecznym ustaleniu przez Darczyńcę oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej