Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Uzupełnienia wniosków o dofinansowanie – drugi nabór projektów „małych”

Dobiega końca proces oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru projektów „małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W dniu dzisiejszym drogą mailową oraz faksem rozesłano wezwania do złożenia uzupełnień. Otrzymali je jedynie Wnioskodawcy, którzy popełnili błędy możliwe do skorygowania. Wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosków o dofinansowanie muszą wpłynąć do siedziby Operatora (faksem na numer 22 339 36 37 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) nie później niż 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora powiadomienia o konieczności uzupełnień. Dokumenty wysłane faksem lub mailem należy równocześnie przesłać listem poleconym.

Zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie

W dniu dzisiejszym do wszystkich Wnioskodawców zostały wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków, złożonych w ramach drugiego naboru projektów „małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 27 czerwca włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Do siedziby Operatora wpłynęło dotychczas 279 wniosków o dofinansowanie. Trwa ich ocena formalna. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu, do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory wniosków znajdą Państwo poniżej.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru wniosków "małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Filesize 600.69 KB

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ogłasza drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki oraz polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami, związkami i instytucjami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego (obowiązuje wraz z Erratą) znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

 2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.

 3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 czerwca 2012 r.

 4. Termin zakończenia naboru upływa 28 grudnia 2012 r.

 5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

 6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 28 grudnia 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz Partnerski oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

 Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru do Funduszu Partnerskiego: 1 CHF  – 3,5303 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 czerwca 2012.

Zbliża się termin zakończenia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych"

Przypominamy, że już jutro upływa ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Na co powinni zwrócić uwagę Wnioskodawcy składając wniosek?

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 czerwca 2012 r. - w przypadku osobistego składania wniosku w siedzibie Operatora - o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

Kopertę należy opatrzyć sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

W kopercie należy umieścić oryginał wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 2 kopie wniosku (bez załączników) oraz nośnik (np. CD, DVD, pendrive) z nagraną elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie.

Plik wniosku o dofinansowanie należy zapisać w zwykłym formacie xls. Plik xml będzie generowany przez pracowników Operatora w momencie rejestracji wniosku.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie omówione są wyczerpująco w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (rozdz. 4.4., str. 41-44). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – przypominamy, iż jest to załącznik obowiązkowy dla wszystkich Wnioskodawców.

W celu ułatwienia i usprawnienia pracy Operatora prosimy, aby dokumenty spiąć spinaczami (zamiast zszywania) oraz aby unikać wkładania ich w segregatory, teczki, koszulki, a także unikać stosowania przekładek. Wskazane jest, aby oryginał wniosku, kopie oraz załączniki zostały dostarczone wyłącznie w „wąsach" (opartych na systemie dwóch otworów). Wszelkie dodatkowe systemy organizowania dokumentów spowalniają proces rejestracji i oceny formalnej wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom życzymy pomyślnego przejścia etapu oceny formalnej!

Ogłoszenie wyników drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach drugiego naboru projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki konkursu.

Do rywalizacji w konkursie w ramach omawianego naboru do Operatora wpłynęło 615 projektów. Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca w jednym wniosku o dofinansowanie to minimalnie 10 000 a maksymalnie 250 000 CHF.

Początkowo pula środków przeznaczona na ten nabór wynosiła 3 666 667 CHF (13 081 567 PLN). W trakcie trwania naboru wniosków otrzymaliśmy informację od przedstawicieli strony szwajcarskiej oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o podjęciu decyzji o znacznym zwiększeniu puli środków przeznaczonych na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, w tym o zwiększeniu kwoty alokacji tego naboru. Choć obliczanie, o ile zwiększy się pula środków dla Grantu Blokowego, wpłynęło na przesunięcie terminu ogłoszenia wyników naboru, to było niewątpliwie korzystne dla aplikujących organizacji, gdyż dzięki temu więcej z nich ma szansę na realizację projektu.

Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że na mocy aneksu zawartego w dniu wczorajszym pomiędzy Operatorem a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, kwota alokacji środków w ramach drugiego naboru projektów „dużych” uległa zwiększeniu do 8 168 344 CHF (29 142 200 PLN), czyli wzrosła ponad dwukrotnie.

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam, jak w przypadku przeprowadzanych poprzednio naborów. Wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora, oraz - po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali wszystkie regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „dużych” przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu oraz Erracie. W przypadku, kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków. W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie w poprzednich edycjach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ogólna ocena projektu została pomniejszona o 10 punktów.

25 czerwca odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Partnera Operatora – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z wyprzedzeniem członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący zajął się szczególnie przypadkiem wniosków 0562/D/2/2012 oraz 0567/D/2/2012. Oba wnioski uzyskały tę samą punktację kwalifikującą je do otrzymania dofinansowania. Niemniej, jak zauważono, są to złożone przez tego samego Wnioskodawcę bliźniacze projekty, o tych samych założeniach i celach oraz przewidujące te same działania, różniące się jedynie terenem, na którym mają być zrealizowane. Zdaniem Komitetu budżety tych projektów rozważanych łącznie są nieracjonalne (np. podwójne koszty przygotowania tych samych narzędzi badawczych). Członkowie Komitetu zaproponowali przyjęcie do realizacji tylko jednego z przedłożonych wniosków – pozostawiając do decyzji Wnioskodawcy, który to będzie wniosek. Propozycja ta została przyjęta większością głosów.

Komitet przyjął również stanowisko w sprawie pięciu ostatnich wniosków w grupie rekomendowanej do dofinansowania (0467/D/2/2012, 0403/D/2/2012, 0357/D/2/2012, 0588/D/2/2012 i 0129/D/2/2012), które w wyniku oceny otrzymały taką samą wartość punktową –168,5 punktów. Niestety budżet naboru nie pozwala na sfinansowanie wszystkich pięciu projektów. W wyniku dyskusji Członkowie Komitetu zdecydowali, że w tym przypadku dofinansowanie zostanie przyznane projektom, które uzyskały najwyższą punktację w takich kryteriach jak: potrzeba realizacji projektu, spójność i racjonalność działań oraz racjonalność kosztów i konstrukcja budżetu. W wyniku analizy tak skonstruowanego kryterium Komitet Sterujący postanowił przyznać dofinansowanie następującym wnioskom: 0467/D/2/2012, 0403/D/2/2012, 0357/D/2/2012, 0588/D/2/2012. Wniosek 0129/D/2/2009, którego budżet przewyższa pozostałą kwotę alokacji, nie uzyskał tym samym dofinansowania. Środki, które pozostały w budżecie Funduszu (tj. 161 519 PLN) zostały przeniesione na kolejny nabór projektów „dużych”.

W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono zatem 60 projektów (niemal 10% złożonych wniosków).  Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W najbliższym czasie do wszystkich Wnioskodawców, których projekty ocenione zostały merytorycznie, prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę. Mam nadzieję, że uwagi ekspertów oraz wsparcie, jakie możecie Państwo uzyskać zarówno za pośrednictwem infolinii czy konsultacji w siedzibie Operatora i Partnera przyczynią się do skuteczniejszego aplikowania w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zachęcam Państwa również do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i sugestiami dotyczącymi wdrażania Grantu Blokowego oraz obowiązujących procedur. Mogą być one dla nas cenną wskazówką pozwalającą na usprawnienie systemu i procedur oraz na bardziej efektywne wdrażanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury listy rankingowej i listy wniosków dofinansowanych.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Malińska
Dyrektor Grantu Blokowego

 

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej