Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Awaria telefonów

Szanowni Państwo,

od kilkunastu minut zmagamy się z awarią telefonów w naszej siedzibie. Wrócimy do udzielania konsultacji telefonicznych jutro o 10 rano. Tymczasem zapraszamy do zadawania pytań drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Na maile odpowiadamy na bieżąco. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia dla wnioskodawców FOP

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szkolenia skierowane są do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w siedzibie Operatora w Warszawie oraz w siedzibie Partnera w Elblągu. W każdym z czterech planowanych spotkań weźmie udział do 25 osób.

Rejestracja rozpocznie się 16 października i potrwa do 23 października. Formularz rejestracji online znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Nowości w zakładce Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy wszystkich Wnioskodawców do lektury zakładki Pytania i odpowiedzi, gdzie zamieściliśmy odpowiedź na często pojawiające się pytania dotyczące wymaganego załącznika do wniosku o dofinansowanie - wyciągu z KRS.

Jaki wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego należy załączyć do wniosku o dofinansowanie?

Czy do wniosku można załączyć wyciąg z KRS wygenerowany elektronicznie?

Zachęcamy również do lektury pozostałych często zadawanych pytań.

Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków projektów "dużych"

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza trzeci nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

  1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wraz z Erratą z 28/09/2012).
  2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
  3. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 września 2012 r.
  4. Termin zakończenia naboru upływa 28 listopada 2012 r.
  5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
  6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 28 listopada 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie trzeciego naboru wniosków projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,3992 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 28 września 2012.

Ogłoszenie wyników drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach drugiego naboru projektów „małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki konkursu.

Dziękujemy wszystkim „małym" organizacjom pozarządowym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów szczególnie, że z pewnością dla niektórych z Państwa były to pierwsze doświadczenia związane z pisaniem wniosków o dofinansowanie.

Do rywalizacji w konkursie w ramach omawianego naboru do Operatora wpłynęło 279 projektów. Pula środków przeznaczona na ten nabór ustalona została z Grantodawcą i wynosiła 2 898 812 CHF (9 972 782 zł). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca w jednym wniosku o dofinansowanie to minimalnie 10 000 CHF a maksymalnie 60 000 CHF.

Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu edukacji obywatelskiej – obszar ten wskazano aż w 224 wnioskach o dofinansowanie (80% złożonych wniosków). Dzałania z zakresu partycypacji w polityce publicznej były tematem 45 projektów (15%), natomiast działania kontrolne 10 projektów (4%).

Najbardziej reprezentowanymi województwami były: województo małopolskie (60 projektów), następnie mazowieckie (45), lubelskie (28), dolnośląskie (27) oraz śląskie (25).

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam jak w przypadku poprzednich naborów. Wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny fomalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora, oraz - po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali wszystkie regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Fundszu dla Organizacji Pozarządowych. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów „małych" przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W przypadku, kiedy różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wniosek był dodatkowo oceniony przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

26 września odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem członkowie Komitetu otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie oraz tych, które odpadły na kryterium spójności. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący zajął się szczególnie przypadkiem wniosków 0035/M/2/2012 oraz 0156/M/2/2012 złożonych przez tego samego Wnioskodawcę. Oba wnioski otrzymały wysoką punktację kwalifikującą je do otrzymania dofinansowania. W obu projektach zaplanowano realizację podobnych działań oraz założono realizację zbliżonych celów. Niemniej, jak zauważono, projekt 0156/M/2/2012 mający stanowić kontynuację realizowanego już przez Wnioskodawcę projektu dofinansowanego w ramach pierwszego naboru projektów „małych" jest w gruncie rzeczy jego powieleniem i zdaniem członków Komitetu nie należy go dofinansować, skoro nie są znane jeszcze rezultaty projektu obecnie realizowanego. W związku z powyższym Komitet jednogłośnie podjął decyzję o dofinansowaniu tylko jednego projektu tego Wnioskodawcy – wniosku 0035/M/2/2012.

Komitet przyjął również stanowisko w sprawie dwóch wniosków znajdujących się na granicy dofinansowania (0023/M/2/2012 oraz 0060/M/2/2012), które w wyniku oceny otrzymały taką samą wartość punktową – 149 punktów. W wyniku dyskusji Członkowie Komitetu zdecydowali, że możliwe jest częściowe dofinansowanie tylko jednego z nich, gdyż pozostała kwota w wysokości 149 932 zł jest nieznacznie niższa od wnioskowanych kwot dofinansowania w ramach tych projektów. Komitet zdecydował przyznać dotację projektowi, który złożony został przez organizację pochodzącą z terenu koncentracji geograficznej, a więc projektowi 0060/M/2/2012 z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania (w związku z wyczerpaniem kwoty alokacji przewidzianej na nabór) wyniesie nieco mniej niż kwota wnioskowana, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwiększenia wkładu własnego finansowego albo do zmniejszenia budżetu projektu z zachowaniem planowych wskaźników realizacji projektu.

W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono zatem 71 projektów czyli ponad 25% złożonych wniosków. Średnia kwota dofinansowania wynosi 140 462 zł.

Poniżej omówię pokrótce pozostałe statystyki dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie.

Niestety aż 72 wnioski (26%) zawierały uchybienia formalne i nie mogły wziąć udziału w ocenie merytorycznej. Tak wysoka liczba wniosków odrzuconych formalnie skłoniła członków Komitetu do wprowadznia modyfikacji w procedurach dotyczących oceny formalnej. Zmiany obowiązywać będą od trzeciego naboru projektów „dużych" i zostaną uwzględnione w Erracie do Podręcznika Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz zostaną szczegółowo omówione na stronie intenetowej poświęconej Funduszowi.

14 projektów (5%) swoim zakresem tematycznym nie wpisało się w cele i obszary tematyczne Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w związku z czym w ramach kryterium spójności nie uzyskało wymaganych 10 punktów, które uprawniają do oceny we wszystkich kryteriach. Jedynie 12 wniosków (4%) otrzymało mniej niż 101 punktów, co spowodowało ich odrzucenie ze względów merytorycznych. Na listę rankingową wpisanych zostało 181 projektów (65%), które w wyniku oceny otrzmały 101 i więcej punktów.

Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

W ciągu kilku dni z Wnioskodawcami dofinansowanych projektów skontaktują się wyznaczeni przez Operatora opiekunowie projektów, którzy wyjaśnią, jak wygląda proces podpisania umowy, jakie dokumenty należy dostarczyć, jak wygląda realizacja i rozliczanie projektów.

Natomiast do wszystkich Wnioskodawców, których projekty ocenione zostały merytorycznie prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę. Mam nadzieję, że uwagi ekspertów oraz wsparcie jakie możecie Państwo uzyskać zarówno za pośrednictwem infolinii oraz konsultacji w siedzibie Operatora i Partnera przyczyni się do skuteczniejszej aplikacji w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Ponownie zachęcam Państwa do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i sugestiami dotyczącymi wdrażania Grantu Blokowego oraz obowiązujących procedur. Mogą być one dla nas cenną wskazówką pozwalającą na usprawnienie systemu i procedur oraz na bardziej efektywne wdrażanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury listy rankingowej i listy zwycięzców.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Malińska
Dyrektor Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej