Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców

Po raz kolejny zapraszamy na bezpłatne szkolenia skierowane do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w Warszawie oraz w Elblągu. W każdym z czterech planowanych spotkań weźmie udział do 25 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby w spotkaniu mogło wziąć udział jak najwięcej zainteresowanych, obowiązuje ograniczenie w postaci możliwości wydelegowania jedynie 1 przedstawiciela lub przedstawicielki z każdego zainteresowanego podmiotu. Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które nie brały udziału w poprzednich edycjach szkoleń dla Wnioskodawców.

Rejestracja zgłoszeń trwać będzie od 15 kwietnia do 18 kwietnia. Więcej na temat szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy online można znaleźć tutaj.

Ogłoszenie wyników drugiego naboru wniosków w ramach Funduszu Partnerskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego został zakończony i mam przyjemność ogłosić Państwu wyniki naboru.

Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej, do Operatora wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie. Pula środków przeznaczona na nabór ustalona została z Grantodawcą i wynosiła 1 811 335 CHF (6 394 555 PLN). Kwota dofinansowania, o którą mógł się starać Wnioskodawca to minimalnie 10 000 CHF, a maksymalnie 250 000 CHF.

Reprezentacja województw wyglądała następująco: po trzy wnioski złożono z województw małopolskiego i mazowieckiego, dwa wnioski z województwa lubelskiego oraz po jednym z województw dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

Wszystkie wnioski złożone do Operatora zostały zarejestrowane w bazie danych Grantu Blokowego i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, która przeprowadzona została przez pracowników Operatora. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i skierowane zostały do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję ds. wyboru asesorów, w której skład wchodzili przedstawiciele Operatora oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentowali różne regiony Polski, a także posiadali rozległą i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na dogłębną ocenę wniosków w zakresie obejmującym obszary tematyczne Funduszu Partnerskiego. Ocena przebiegała zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej dla projektów partnerskich przedstawionymi w Podręczniku Procedur Funduszu. W dwóch przypadkach, w którym różnica w punktacji przyznanej przez asesorów była większa niż 20% maksymalnej wartości punktowej, wnioski był dodatkowo ocenione przez Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków.

Wszystkie wnioski swoim zakresem tematycznym wpisywały się w cele i obszary tematyczne Funduszu. W wyniku oceny merytorycznej 4 projekty (27%) otrzymały mniej niż 130 punktów, co spowodowało ich odrzucenie ze względów merytorycznych. Na listę rankingową wpisanych zostało 11 wniosków, które w wyniku oceny otrzymały 130 i więcej punktów.

12 kwietnia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Działania Komitetu mają charakter kontrolno-monitorujący nad całym przebiegiem naboru oraz procesu oceny wniosków o dofinansowanie, natomiast podstawową rolą Komitetu jest podjęcie ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektów oraz akceptacja listy rankingowej. Członkowie Komitetu z wyprzedzeniem otrzymali oceny asesorów oraz listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i listę rankingową, a także listę wniosków odrzuconych merytorycznie. Na posiedzeniu członkowie Komitetu mieli dostęp do wszystkich ocen ekspertów oraz formularzy wniosków, a także do załączników i korespondencji prowadzonej z Wnioskodawcami.

Po analizie materiałów Komitet Sterujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących procesu oceny merytorycznej wniosków. Uznał oceny asesorów za kompetentne i zaakceptował listę rankingową oraz listę wniosków odrzuconych merytorycznie. W wyniku obrad Komitetu do dofinansowania ostatecznie zatwierdzono 11 projektów.

Spośród zatwierdzonych projektów 8 zostanie dofinansowanych kwotą we wnioskowanej wysokości (są to projekty 0002/P/2/2012, 0003/P/2/2012, 0005/P/2/2012, 0007/P/2/2012, 0010/P/2/2012, 0012/P/2/2012, 0013/P/2/2012, 0015/P/2/2012). W przypadku wniosków 0004/P/2/2012 oraz 0009/P/2/2012 zadecydowano, że Wnioskodawcom tych projektów zostanie złożona propozycja zrealizowania projektów przy kwocie dofinansowania niższej niż wnioskowana (przy zwiększeniu wkładu własnego Wnioskodawców do projektu). W przypadku ostatniego na liście rankingowej projektu 0014/P/2/2012 zadecydowano o przyznaniu dofinansowania w wysokości środków pozostałych w budżecie. Kwota wysokości dofinansowania zostanie podana do wiadomości Wnioskodawcy po uzyskaniu przez Operatora deklaracji dotyczących gotowości do podpisania umów ze strony Wnioskodawców pozostałych dofinansowanych projektów.

Decyzja Komitetu Sterującego jest decyzją wiążącą i nie można się od niej odwołać.

Z Wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie, skontaktuje się w najbliższy poniedziałek wyznaczony przez Operatora opiekun projektów, który wyjaśni jak wygląda proces podpisania umowy, jakie dokumenty należy dostarczyć oraz jak wygląda realizacja i rozliczanie projektów. Natomiast do wszystkich Wnioskodawców prześlemy komentarze asesorów podsumowujące ocenę.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury list rankingowych.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Grantu Blokowego
Karolina Malińska

Lista rankingowa
Filesize 374.53 KB

Wesołych świąt!

wielkanoc2013Szanowni Państwo,

z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz miłych chwil w gronie najbliższych.

Zespół Grantu Blokowego

Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków projektów "małych"

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk
Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ogłasza trzeci nabór wniosków projektów „małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 
1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wydanie drugie poprawione), których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
2. Wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualnych dla trzeciego naboru, znajdują się w zakładce Do pobrania.
3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 marca 2013 r.
4. Termin zakończenia naboru upływa 29 maja 2013 r.
5. Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 5 000 CHF do 40 000 CHF.
6. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
7. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 maja 2013 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45. Zwracamy uwagę na zmiany w procedurach konkursowych. Nowa wersja Podręcznika Procedur (wydanie drugie poprawione) dostępna jest w zakładce Do pobrania.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie trzeciego naboru wniosków projektów „małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,3966 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 marca 2013.

Karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów "dużych"

W związku z licznymi pytaniami wysłanymi na naszą skrzynkę mailową informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione merytorycznie, wysłana zostanie karta oceny.

Komentarze asesorów przesyłane są pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany we wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej przygotowujemy taką wysyłkę. Prosimy o cierpliwość - wysyłka obejmuje aż 601 wniosków.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej