Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Uzupełnienia wniosków o dofinansowanie

W dniu dzisiejszym do Wnioskodawców, których wnioski zawierały braki formalne, wysłane zostały wezwania do złożenia uzupełnień. Prosimy o monitorowanie skrzynek poczty elektronicznej podanych do kontaktu.

Na uzupełnienia Wnioskodawcy mają 7 dni kalendarzowych - termin ich składania upływa więc w poniedziałek 1 lipca.  Brak stosownego uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku z powodu uchybień formalnych.

Godziny funkcjonowania infolinii

Informujemy, że w czwartek, 13 czerwca, infolinia Grantu Blokowego będzie czynna wyjątkowo w godzinach 10-14.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w zwykłych porach (w dni powszednie od 10 do 17) juz w piątek, 14 czerwca.

Rejestracja wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych" FOP

W dniu dzisiejszym do Wnioskodawców zostały wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków złożonych w ramach trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów małych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Nie do wszystkich Wnioskodawców udało się wysłać informację o rejestracji wniosku. Następujących Wnioskodawców prosimy o przesłanie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. funkcjonujących adresów poczty elektronicznej:
  • Fundacja Pomocy Dzieciom "Świat to za mało!"
  • Fundacja Rozwoju Turystyki i Kultury
Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 29 maja włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Trwa ocena formalna wniosków. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Lista złożonych wniosków znajduje się poniżej.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciego naboru wniosków "małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Filesize 680.81 KB

 

Zbliża się koniec naboru wniosków o dofinansowanie

W związku ze zbliżającym się zakończeniem trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych" przypominamy Wnioskodawcom, że do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione statutu, umowy lub innego równoważnego dokumentu określającego cele i przedmiot działalności Wnioskodawcy.

2. Oryginał albo kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny aktualny dokument potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

3. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione dokumentów określających sytuację finansową ubiegającego się o dofinansowanie: a) bilans za dwa ostatnie okresy obrachunkowe, b) rachunek zysków i strat za ostatnie dwa okresy obrachunkowe. W przypadku organizacji istniejących krócej niż 2 lata należy złożyć a) bilans/bilanse za cały okres działalności, b) rachunek/rachunki zysków i strat za cały okres działalności.

4. List intencyjny partnera projektu w języku polskim lub angielskim (oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione) - jeżeli dotyczy.

5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym/której Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy (w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu własnego finansowego przedstawionego we Wniosku – 2 do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku – w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca. Jeżeli wkład własny finansowy zapewnia partner projektu bądź sponsor do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć 2 dokumenty:

a) oświadczenie partnera/sponsora projektu o zapewnieniu wkładu własnego finansowego do projektu w wysokości niemniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego we Wniosku oraz

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym partner/sponsor posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (w wysokości nie mniejszej niż wartość planowanego wkładu finansowego), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku.

W przypadku gdy sponsorem wkładu finansowego jest jednostka samorządu terytorialnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć tylko 1 dokument – oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż przedstawiono i zadeklarowano we Wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy wkład finansowy zapewnia jednostka samorządu terytorialnego podległa lub nadzorowana przez właściwego ministra Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie ministra o podjęciu działań na rzecz zapewnienia wkładu własnego finansowego. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą potwierdzać wymaganą wysokość środków nie mniejszą niż wysokość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie.

6. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – w formacie wskazanym w Załączniku nr 3 Podręcznika Procedur (do pobrania tutaj).

Trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Przypominamy o trwającym 3 naborze wniosków o dofinansowanie projektów „małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wydanie drugie poprawione), których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych (2011 i 2012 rok) nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 000 CHF do 40 000 CHF.

Termin zakończenia naboru upływa 29 maja 2013 r.

Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej