Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Wytyczne MRR w zakresie udzielania zamówień - pytania i odpowiedzi

W związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP do Operatora wpłynęło wiele pytań odnośnie do ich stosowania. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Od kiedy obowiązują Beneficjentów Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych?

Wytyczne Ministra obowiązują wszystkich Beneficjentów Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy od dnia 11 października 2013. Oznacza to, że od tego dnia należy udzielać zamówień zgodnie z zasadami wskazanymi w Wytycznych.

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi? Czy za usługę należy uznać również pracę na rzecz projektu kadry zarządzającej projektem np. koordynatora/ki, specjalisty/tki ds. finansowych, specjalisty/tki ds. ewaluacji?

Do uznania danego świadczenia za usługę ma znaczenie przedmiot świadczenia, a nie osoba (jej funkcja, zajęcie itd.), która dane świadczenie wykonuje. Zatem zaangażowanie w projekcie kadry (zarówno merytorycznej jak i zarządzającej) na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie) będzie wymagało stosowania Wytycznych.

Z obowiązku stosowania Wytycznych są natomiast wyłączone umowy z zakresu prawa pracy.

Czy jeśli mamy już podpisaną umowę np. z trenerem/ką na realizację szkoleń z dniem 2 października 2013 na łączną kwotę 6 000 zł, to czy musimy powtarzać procedurę wyboru wykonawcy?

Nie, Wytyczne Ministra obowiązują od dnia 11 października 2013 r. Należy jednak pamiętać, że do 11 października br. Beneficjenci zgodnie z Podręcznikiem Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Podręcznikiem Procedur Funduszu Partnerskiego, wydanie I i II, punkt 7.3, w przypadku korzystania z usług zewnętrznych i podwykonawców zobowiązani byli do zebrania co najmniej 3 równoważnych ofert w przypadku zakupu pojedynczego produktu lub usługi o równowartości większej lub równej 2 000 zł.

Należy również podkreślić, że Beneficjenci muszą dokonywać wszystkich wydatków w ramach projektu (bez względu na wartość zamówienia) w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności.

Czy należy stosować Wytyczne, gdy we wniosku o dofinansowanie wskazane zostały już konkretne osoby fizyczne (z imienia i nazwiska) lub prawne jako osoby, które mają wykonać w projekcie konkretne zadania (np. koordynator, asystent, firma X)?

Wskazanie określonych osób fizycznych lub prawnych we wniosku o dofinansowanie nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku stosowania Wytycznych. Należy jednak pamiętać, że Wytyczne nie zobowiązują tylko do wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo (czyli najtańszej), ale dopuszczają stosowanie także innych niż cena kryteriów, odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub wykonawcy. Tym samym Wytyczne umożliwiają wybranie osób o kompetencjach i kwalifikacjach co najmniej takich samych, jakie zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie jako niezbędne do realizacji projektu.

Czy Partnerzy krajowi oraz zagraniczni również zobowiązaniu są do stosowania Wytycznych?

Tak. Wytyczne nie mają zastosowania jedynie do zamówień udzielanych przez podmioty z Państwa Darczyńcy (zgodnie z pkt 1 lit. a Wytycznych).

Co w przypadku, gdy w projekcie pracują już wybrane osoby (np. trener/ka, specjalista/ka ds. finansowych), ale umowy z nimi i rachunki/faktury wystawiane są co miesiąc, a nie z góry na cały okres realizacji projektu i w sumie przekraczają 3 500zł?

Dla określenia wartości zamówienia nie ma znaczenia jak często zawierane i rozliczane są umowy. Zgodnie z pkt 4 Wytycznych należy sumować wartość usług lub dostaw jeżeli występuje tożsamość przedmiotowa, czasowa oraz podmiotowa zamówienia. Zatem jeżeli w projekcie jest przewidziana obsługa księgowa przez 10 miesięcy, to wartością tego zamówienia będzie łączna wartość tej usługi przez 10 miesięcy i do wyboru wykonawcy tej usługi należy stosować procedurę, która odpowiada wartości tego zamówienia przez cały okres 10 miesięcy.

Co w przypadku wykonawców usług, z którymi Beneficjent współpracuje już kilka lat np. biuro rachunkowe, studio graficzne, firma dostarczająca materiały biurowe? Czy Beneficjent musi przeprowadzać procedurę zgodnie z Wytycznymi?

Tak. Wytyczne należy stosować w każdym przypadku, do którego Wytyczne mają zastosowanie. Wieloletnia współpraca z określonym wykonawcą nie jest przesłanką do wyłączenia stosowania Wytycznych.

Kolejne dofinansowane projekty

W trakcie posiedzenia 29/08/2013 Komitet Sterujący ds. zatwierdzania wniosków zadecydował, że jeśli w trakcie realizacji projektów powstaną dodatkowe oszczędności to rozważy przyznanie dofinansowania kolejnym projektom na liście rankingowej trzeciego naboru projektów „małych".

W związku z decyzją o niepodpisaniu umowy o dofinansowanie przez dwie organizacje dofinansowane w ramach trzeciego naboru projektów "małych" możliwe jest dofinansowanie kolejnych dwóch wniosków z listy rankingowej. Dofinansowany projekt numer 0031/M/3/2013 złożony przez Fundację bez Dyskryminacji zatytułowany jest Web for all, zaś projekt nr 0184/M/3/2013 Fundacji Wiedzieć Więcej nosi tytuł Wiedza to władza.


Serdecznie gratulujemy!

Jak w szwajcarskim zegarku

W jaki sposób działa szwajcarski zegarek? Perfekcyjnie! Czy tak samo może funkcjonować region, bądź cały kraj?

By się o tym przekonać, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na grę miejską „W szwajcarskim zegarku", która odbędzie się 5 października 2013 r. w Warszawie. Początek o godzinie 11.00 przy Placu Małachowskiego.

Gra przybliży mieszkańcom miasta korzyści i możliwości, jakie niesie ze sobą Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W ramach rozgrywki gracze zbudują swój własny „szwajcarski zegarek" – nauczą się zarządzać swoim regionem – dowiedzą się, jak działają mechanizmy obywatelskie związane z demokracją bezpośrednią.

Uczestnicy wcielą się w rolę gospodarzy regionów. Zadaniem będzie poprawa ich funkcjonowania w zakresie ekologii, zrównoważonego transportu i energii odnawialnej, czyli w dziedzinach wspieranych przez wspomniany Program. Wykreowana w grze rzeczywistość stanie się dodatkowym wyzwaniem – korzystając z bogatej tradycji demokracji szwajcarskiej, twórcy gry zadbali o przeniesienie jej mechanizmów, takich jak na przykład referenda, w świat zarządzany przez graczy.

Więcej informacji i zapisy: www.graszwajcarska.pl.

Plakat gry miejskiej "W szwajcarskim zegarku"

Kolejny projekt dofinansowany

W trakcie posiedzenia 29/08/2013 Komitet Sterujący ds. zatwierdzania wniosków zadecydował, że jeśli w trakcie realizacji projektów zakontraktowanych po poprzednich naborach powstaną dodatkowe oszczędności to rozważy przyznanie dofinansowania kolejnym projektom na liście rankingowej trzeciego naboru projektów „małych".

Miło nam donieść, że w związku z powyższym możliwe jest dofinansowanie kolejnego wniosku z listy rankingowej trzeciego naboru projektów "małych". Dofinansowany projekt numer 0007/M/3/2013 złożony przez Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy zatytułowany jest Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej.

Serdecznie gratulujemy!

Karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów "małych"

W związku z licznymi pytaniami wysłanymi na naszą skrzynkę mailową informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione merytorycznie, wysłane zostaną karty ocen.

Komentarze asesorów przesyłane są pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany we wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej przygotowujemy taką wysyłkę. Prosimy o cierpliwość - wysyłka obejmuje 260 wniosków.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej