Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

CEL

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszuudzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Działania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny mieć na celu m.in.:

 • zwrócenie społeczeństwu uwagi, na poziomie lokalnym i regionalnym, na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych,
 • promowanie partycypacyjnego modelu demokracji,
 • rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci,
 • propagowanie rządów prawa, a w szczególności – konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego,
 • promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
 • zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego,
 • udoskonalanie już funkcjonujących oraz/lub wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych, regionalnych i centralnych.

OBSZARY

Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1. Edukacja obywatelska – w ramach tego obszaru wspierane mogą być następujące pola działalności:

 • działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnej agitacji) oraz mające na celu zwiększenie świadomości praw obywatelskich (edukacja konsumencka),
 • kampanie oraz programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na zwiększenie partycypacji obywatelskiej (np. wyspecjalizowanych portali – niezależnych od władz publicznych, służących udostępnianiu informacji publicznej lub mobilizacji społecznej),
 • programy edukacyjno-informacyjne adresowane do członków i liderów organizacji pozarządowych, aktywnych w zakresie partycypacji obywatelskiej,
 • działania mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie współdziałania w różnych formach organizacyjnych,
 • programy służące rozwijaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego,
 • programy, których celem jest wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a instytucjami publicznymi,
 • poradnictwo obywatelskie – działania oraz programy poradnicze i informacyjne mające na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia (polegające na pobudzaniu obywatela do aktywności oraz uczenia go samodzielności i odpowiedzialności za siebie samego – inaczej niż w przypadku poradnictwa prawnego).

2. Działania kontrolne – w ramach tego obszaru wspierane mogą być następujące pola działalności:

 • działania mające na celu wzmocnienie oraz promocję instrumentów i procedur demokratycznych dotyczących społecznej kontroli działań władz i instytucji publicznych,
 • obywatelski monitoring działań administracji publicznej na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym,
 • społeczne inicjatywy w zakresie działań antykorupcyjnych, dostępu do informacji publicznej oraz dziennikarstwa obywatelskiego,
 • monitorowanie i recenzowanie administracji publicznej i środowisk politycznych w zakresie wdrażania przez nich działań z zakresu partycypacji obywatelskiej,
 • monitoring obietnic wyborczych na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym.

3. Partycypacja w polityce publicznej – w ramach tego obszaru wspierane mogą być następujące pola działalności:

 • uczestnictwo w konsultacjach społecznych, włączających zarówno instytucje, jak i indywidualnych obywateli, oraz promocja tych konsultacji,
 • wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej – technik organizowania debat, referendów, petycji, deliberacji, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, publicznych wysłuchań, konsultacji itp. (z wyłączeniem prowadzenia kampanii wyborczych),
 • działania obywatelskie w zakresie oceny jakości funkcjonowania administracji publicznej (audyt społeczny) i zwiększania tzw. responsywności działań administracji publicznej,
 • projekty mające na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i wdrażaniu polityk publicznych (tworzenie strategii, budżetowanie, ustalanie wskaźników opartych na „satysfakcji” obywateli itd.), w tym programów służących wspieraniu aktywności młodzieży w życiu publicznym, realizowane we współpracy z administracją publiczną,
 • budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz grup pomijanych lub w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie (np. osoby starsze, osoby pozostające w skrajnym ubóstwie, osoby niepełnosprawne, imigranci itd.).

Zgodnie z Wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jednym z zadań Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest również rozwój instytucjonalny organizacji, wzmocnienie skuteczności ich działania oraz zwiększenie ich zasięgu i umiejętności. Poza zagadnieniami wymienionymi powyżej realizacja projektów może obejmować działania nastawione na aktywizację lub poszerzenie bazy członkowskiej oraz wzmocnienie demokratycznych procedur wewnątrz organizacji, a także na podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w obszarze formalnego uczestnictwa w procedurach konsultacji lub monitoringu.

Działania wzmacniające zdolności instytucjonalne organizacji pozarządowych będą mogły obejmować np. szkolenia, konsultacje specjalistyczne, doradztwo, poprawę jakości usług w celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu czy rozwój długookresowych strategii operacyjnych. Powyższe działania jednak, łącznie z kosztami zarządzania, będą mogły obejmować tylko 30% wartości projektu i będą musiały wspierać  realizację głównych celów i przedmiotu projektu, jakim będą działania z zakresu partycypacji obywatelskiej, a także służyć ich realizacji.

ASPEKTY HORYZONTALNE

Działania realizowane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny ponadto obejmować następujące aspekty horyzontalne:

 • zrównoważony rozwój integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny, czyli prawo do zaspokajania potrzeb i aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń,
 • równość szans, polegającą na zniesieniu nierówności oraz zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność,
 • dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji oraz opiera się na uwzględnieniu podstawowych zasad dobrego zarządzania w ogólnym zarządzaniu projektem przez Wnioskodawcę i Partnera.

DZIAŁANIA, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU

Dofinansowaniu w ramach Priorytetu I Grantu Blokowego nie mogą podlegać:

 • działania polegające na doraźnej pomocy (w tym na bezpośredniej pomocy socjalno-bytowej),
 • działania, które mają na celu jedynie finansowanie bieżących kosztów związanych z działalnością Wnioskodawcy,
 • działania polegające na dalszej dystrybucji otrzymanych środków, tzw. re-granting, tj. przekazywanie środków podmiotom trzecim w ramach oddzielnej procedury konkursowej bez możliwości bezpośredniej kontroli wydatkowania tych środków,
 • projekty już trwające lub zakończone,
 • działania o charakterze politycznym (związane z formą agitacji politycznej, organizowaniem kampanii wyborczych czy promowaniem działalności konkretnego ugrupowania, komitetu wyborczego lub partii politycznych, a także  organizacji je wspierających),
 • działania o charakterze religijnym (związane ze sprawowaniem kultu religijnego oraz posługi kapłańskiej),
 • działania o charakterze komercyjnym (realizowane dla osiągnięcia zysku),
 • działania inwestycyjne – w tym wszelkie zakupy sprzętu lub innych aktywów oraz wyposażenia, remonty oraz adaptacja pomieszczeń powyżej ustalonego limitu.

ŚRODKI

Na Priorytet 1 w ramach Grantu Blokowego przeznaczono początkowo ok. 16,7 mln CHF. W wyniku przyznania dodatkowej puli środków dla Grantu Blokowego w czerwcu 2012 kwota ta wzrosła do ponad 26,2 mln CHF.

Wartość dofinansowania projektów w Priorytecie I będzie mogła wynosić od 10 000 CHF do 60 000 CHF (projekty „małe”) lub do 250 000 CHF (projekty „duże”).

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci zobowiązani są do współfinansowania co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Harmonogram naborów i alokację środków przedstawia poniższa tabela:

Numer edycji

Ogłoszenie naboru wniosków

Wartość alokacji we frankach szwajcarskich

 

Projekty duże

Projekty małe

Projekty duże

Projekty małe

I

I kwartał 2011

II kwartał 2011

3 614 990

1 781 650

II

IV kwartał 2011

II kwartał 2012

8 292 083

2 898 812

III

III kwartał 2012

I kwartał 2013

7 120 143

2 504 605

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej